Reklamacje

Klient może złożyć Reklamację w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

Reklamacja w formie ustnej może być złożona osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku, Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., za pośrednictwem Centrum Telefonicznego albo w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Reklamacja w formie pisemnej może być złożona osobiście w Oddziale Banku, Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A albo za pośrednictwem przesyłki pocztowej doręczonej do Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A na adres Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Reklamacja w formie elektronicznej może być zgłoszona poprzez przesłanie jej na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A dm.reklamacje@raiffeisen.pl.

Klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego lub z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dla roszczeń do 8.000 złotych, ma prawo skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc).

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A informuje o istnieniu Platformy ODR, służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów między Biurem Maklerskimo Banku BGŻ BNP Paribas S.A a Klientem będącym konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej, o ile spór dotyczy usługi świadczonej przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A drogą elektroniczną (poprzez Elektroniczne Kanały Dostępu) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji klientów indywidualnych zawarte są w Rozdziale XVIII Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla klientów indywidualnych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.