O nas

Zostań naszym Klientem i poznaj możwliości, które oferuje Ci Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.).

Nasza misja

Naszym głównym celem jest stworzenie najlepszych warunków do przeprowadzania transakcji na rynku giełdowym oraz wysoka dbałość o Klienta. Dążymy do tego, by dla każdego inwestora rynek kapitałowy stał się taką samą pasją, jaką jest dla nas. Profesjonalizm naszego zespołu oraz ciągły proces udoskonalania systemów obsługi owocuje przełożeniem naszej misji na funkcjonowanie Domu Maklerskiego.

Dlaczego warto?

Nasi Klienci mogą dokonywać transakcji w dowolnym miejscu na świecie za pomocą nowoczesnej i intuicyjnej platformy internetowej R-Broker, oferującej nieograniczony dostęp do rachunku inwestycyjnego przy jednoczesnym bezpieczeństwie i niezawodności oraz przyjaznym serwisie.
Dodatkowo oddajemy do dyspozycji aplikacjęNotowania Online 3 (NOL3) przeznaczoną do prezentacji w czasie rzeczywistym kwotowań instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. NOL3 umożliwia także składanie zleceń kupna/sprzedaży bezpośrednio w tabeli notowań i ich natychmiastowe przekazywanie na rynek. Dodatkowo do aplikacji zostały zaimplementowane narzędzia do analizy technicznej oraz dostęp do serwisu informacyjnego PAP.

Nasza oferta pakietów jest odpowiedzią na szczególne potrzeby Klientów w zależności od stopnia ich aktywności jako inwestorów. Zapraszamy zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na giełdzie oraz inwestorów z większym doświadczeniem. Najaktywniejszym oferujemy indywidualną obsługę maklerską z usługą doradztwa inwestycyjnego prowadzoną przez wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem, którzy pomogą w podjęciu kluczowych decyzji inwestycyjnych. By dodatkowo poprawić komfort dokonywania transakcji, udostępniliśmy możliwość połączenia konta osobistego z rachunkiem osobistym. Dzięki niemu w przypadku braku wolnych środków na rachunku inwestycyjnym do realizacji zleceń kupna zostaną wykorzystane środki znajdujące się na koncie osobistym.

Posiadamy bogatą ofertę publikacji dotyczących długookresowej analizy rynku oraz analizy fundamentalnej i technicznej wybranych spółek. Ponadto oferujemy gotowe rozwiązania w postaci portfeli inwestycyjnych. Naszą intencją jest tworzenie możliwie bezpiecznych oraz perspektywicznych portfeli złożonych z liderów branż. Udostępniamy również materiały edukacyjne stworzone specjalnie do systematycznego poszerzania wiedzy o funkcjonowaniu rynku kapitałowego.
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób ceniących sobie nowoczesne rozwiązania i wysoką jakość obsługi. Serdecznie zapraszamy!

Informacje prawne i zakres działalności


Struktura Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) oraz prawne aspekty jego funkcjonowania.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) jest wydzieloną organizacyjnie jednostką banku, w ramach której jest prowadzona następująca działalność maklerska:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • oferowanie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa bądź innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie powyższych czynności.

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat środków pieniężnych do wysokości określonej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez nich w domach maklerskich, w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego lub
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
 • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków inwestorów pomniejszonych o należności domu maklerskiego od inwestora z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednej z ww. okoliczności, do wysokości równowartości w złotych kwoty 3.000 euro w 100 % wartości środków objętych systemem rekompensat, oraz 90 % nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych kwoty 22.000 euro. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszaną tabelą kursową, z dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat. Ww. kwoty określają maksymalną wysokość roszczeń inwestora niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym domu maklerskim.

Klienci mogą kontaktować się z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) w języku polskim. Wszelkie dokumenty oraz informacje przekazywane są Klientom również w języku polskim.

Polityka bezpieczeństwa:

 

Dane adresowe:

Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
e-mail: dom.maklerski@raiffeisen.pl
tel. +48 801 11 77 77* lub 22 549 99 77*

*Koszt połączenia według taryfy operatora.

Lista placówek


Lista placówek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Banku Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.),

Lista oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Banku Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.), za pośrednictwem których można skorzystać z usług Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Lista oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Banku Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Informacje kontaktowe


Kanały komunikacji z Biurem Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy usług Raiffeisen Brokers w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

W przypadku skarg i reklamacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:

 • dm.reklamacje@raiffeisen.pl
 • jeżeli preferujesz kontakt listowny, pisz na adres:
Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
+48 801 11 77 77 lub +48 22 549 99 77 *
*Koszt połączenia według taryfy operatora.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.