Pomnażanie oszczędności

Klientom bankowości prywatnej zapewniamy szeroką ofertę depozytów: elastyczne terminy lokat (od 1 dnia do 365 dni) również w walutach obcych. Oprocentowanie lokat jest indywidualnie ustalane z osobistym opiekunem. 

Oferta inwestycyjna


Rozbudowana i nieszablonowa oferta produktów inwestycyjnych Friedrich Wilhelm Raiffeisen koncentruje się na efektywnym pomnażaniu kapitału. W ramach dopasowanych rozwiązań, produkty inwestycyjne odpowiadają nawet najbardziej zróżnicowanym potrzebom naszych Klientów i umożliwiają lokowanie środków pieniężnych w formie: krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ustalonych indywidualnie lokat dwuwalutowych  i inwestycyjnych, transakcji wymiany walut, ubezpieczeń na życie z ubezpieczonymi funduszami kapitałowymi, inwestycji alternatywnych, obligacji skarbowych oraz komercyjnych. 

Doradztwo inwestycyjne


Usługa doradztwa inwestycyjnego jest skierowana do Klientów, których intencją jest budowa dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycji za pomocą dostępnych w ofercie Banku instrumentów finansowych. W ramach tej usługi menedżer inwestycyjny wydaje cykliczne rekomendacje kupna i sprzedaży poszczególnych instrumentów. Rekomendacje te uwzględniają optymalny podział portfela na globalne klasy aktywów z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, selekcję najlepszych instrumentów   w każdej klasie oraz kontrolę ryzyka inwestycyjnego. Korzystanie z rekomendacji leży wyłącznie w gestii Klienta.

Usługa doradztwa świadczona jest z oparciu o następujące kroki współpracy:

  • szczegółowe zrozumienie potrzeb inwestycyjnych oraz ustalenie celów inwestycyjnych i profilu ryzyka Klienta,
  • cykliczny monitoring struktury portfela inwestycyjnego Klienta przez menedżera inwestycyjnego,
  • indywidualne propozycje zmian składu portfela w formie pisemnych rekomendacji, wynikające z aktualnych oczekiwań rynkowych,
  • cykliczne raportowanie składu portfela oraz wyników poszczególnych pozycji,
  • niezbędną dodatkową komunikację z menedżerem inwestycyjnym, dyrektorem inwestycyjnym lub doradcą, w tym w formie spotkań osobistych i video-konferencji.

Usługi brokerskie


Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje różnorodne instrumenty finansowe (certyfikaty strukturyzowane, akcje, obligacje, kontrakty terminowe, warranty, opcje), przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.

Klientom Friedrich Wilhelm Raiffeisen zapewniamy:

  • opiekę osobistego maklera,
  • dostęp do rachunku inwestycyjnego poprzez platformę internetową,
  • możliwość negocjacji prowizji,
  • możliwość oprocentowania rachunku pieniężnego.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01