Projekt BAKCYL

Jako bankowość prywatna bierzemy również czynny udział w projekcie Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Projekt ten przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) i nadzorowany przez Związek Banków Polskich (ZBP), to przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania podmiotów sektora bankowego, które starają się podnieść poziom wiedzy finansowej młodych Polaków. BAKCYL oparty jest na zaangażowaniu pracowników banków w role trenerów wolontariuszy, którzy w trakcie lekcji w szkołach przybliżają młodym ludziom zasady praktycznej bankowości, jakimi powinni się kierować u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach, a także wiedzę na temat przyszłej kondycji ekonomicznej kraju.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.