Aktualności


Oświadczenie Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

W nawiązaniu do oświadczenia Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) opublikowanego na stronie www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2018/meldung_181128_BGZ_BNP_Finance_Paribas.html, z dnia 28 listopada 2018 roku, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zarejestrowany w Warszawie, działający na podstawie prawa polskiego i licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) informuje, że nie jest w żaden sposób powiązany i nie powinien być powiązany z instytucją o nazwie "BGŻ BNP Finance Paribas".

Ponadto, „BGŻ BNP Finance Paribas" nie jest również w jakikolwiek sposób powiązany z Bankiem BGŻ BNP Paribas ani z żadnym z jego podmiotów.


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.