Aktualności


Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (Spółka) poinformował 18 czerwca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 34/2018 (https://www.bgzbnpparibas.pl/relacje-inwestorskie), że w związku z emisją akcji serii J oraz akcji serii K w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ustaleniem ich ceny emisyjnej oraz liczby, korekcie uległ parytet wymiany akcji ustalony na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) („Podział”) w planie podziału RBPL uzgodnionym i podpisanym w dniu 28 kwietnia 2018 r. („Plan Podziału”).

Zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału, parytet wymiany akcji, tj. liczba Akcji Podziałowych (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną przydzielone Raiffeisen Bank International AG („RBI”) i BNP Paribas SA („BNPP”) w zamian za każdą posiadaną przez te podmioty akcję referencyjną RBPL będzie wynosiła 0,3617512340 („Parytet Wymiany Akcji”).

W związku z powyższym:

(i) Spółka wyemituje w ramach Podziału w zamian za podstawową działalność RBPL 49.880.600 akcji serii L („Akcje Podziałowe”), co będzie stanowiło w dniu rejestracji Podziału przez właściwy sąd rejestrowy („Dzień Podziału”) (a więc po wyemitowaniu akcji serii J, akcji K oraz Akcji Podziałowych) 33,84% kapitału zakładowego Spółki;

(ii) liczba akcji RBPL, jaką BNPP nabędzie od RBI przed Podziałem wyniesie 97.950.034, co stanowi 43,40% kapitału zakładowego RBPL; oraz

(iii) RBI przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 9,8% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału (które zostaną, niezwłocznie po Dniu Podziału, nabyte od RBI przez BNPP lub osobę trzecią lub osoby trzecie wskazane przez BNPP), zaś BNPP przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 24,04% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.