Aktualności


Podpisanie Planu Połączenia Raiffeisen Bank Polska S.A. z Raiffeisen Bank International AG.

Podpisanie Planu Połączenia Raiffeisen Bank Polska S.A. z Raiffeisen Bank International AG.

W dniu 22 maja 2018 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) podpisały plan połączenia transgranicznego („Plan Połączenia”).

Zgodnie z Planem Połączenia, po planowanym podziale Banku poprzez przeniesienie działalności podstawowej Banku na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z Planem Podziału podpisanym 28 kwietnia 2018 r. oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, w dniu rejestracji połączenia w Austriackim Rejestrze Spółek, cały majątek Banku pozostały w Banku po podziale będzie przeniesiony w ramach sukcesji uniwersalnej do RBI.

Bank niniejszym ogłasza Plan Połączenia w trybie art. 5164 Kodeksu spółek handlowych oraz udostępnia poniżej Plan Połączenia oraz Sprawozdanie Zarządu Banku uzasadniające Połączenie wraz z innymi dokumentami opisanymi w art. 5167 Kodeksu spółek handlowych.

Signing of the Merger Plan of Raiffeisen Bank Polska S.A. with Raiffeisen Bank International AG. 

On 22 May 2018, Raiffeisen Bank Polska S.A. (the “Bank”) and Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) signed a cross-border merger plan (the “Merger Plan”). Pursuant to the

Merger Plan, following the planned demerger of the Bank by way of the transfer of its core Bank business to Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in accordance with the Demerger Plan signed on 28 April 2018 and subject to the obtainment of the required regulatory approvals, on the date of the registration of the merger with the Austrian Companies Register, all of the assets and liabilities of the Bank remaining in the Bank after the demerger will be transferred by way of universal succession to RBI.

The Bank hereby announces the Merger Plan in accordance with Article 5164 of the Commercial Companies Code and provides below the Merger Plan and the Report of the Management Board of the Bank justifying the Merger together with other documents described in Article 5167 of the Commercial Companies Code.

Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta za rok /

The financial statements and Management Board report on the operations of Raiffeisen Bank Polska S.A. and an opinion of independent statutory auditor for:

  • 2017
  • 2016
  • 2015

 

Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem z działalności RBI, opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz Raportem dotyczącym ładu korporacyjnego RBI za rok /

The annual financial statements and the Management report of RBI and an opinion of independent statutory auditor along with Corporate Governance Report of RBI  for:

  • 2017
  • 2016
  • 2015 

 

 


WSTECZ

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.