Podstawowe informacje

O BANKU

Raiffeisen Bank Polska S.A. działa na polskim rynku bankowym od 1991 r. i jest jednym z wiodących banków uniwersalnych w Polsce, specjalizującym się w obsłudze klientów tzw. środka rynku, tj. z segmentu MŚP, mikroprzedsiębiorstw i klientów detalicznych. Bank prowadzi drugą, największą działalność faktoringową w Polsce (na koniec 2015 r.). Model biznesowy Banku opiera się na budowaniu silnych relacji z klientami i oferowaniu im wysokiej jakości usług odpowiadających na ich potrzeby.

Raiffeisen Bank Polska S.A. jest częścią Raiffeisen Bank International AG - jednej z największych grup bankowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raiffeisen Bank International AG jest akcjonariuszem większościowym posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym Banku.

STRATEGIA

Strategia banku na lata 2015-2017 opiera się na trzech filarach, które zakładają ciągły proces umacniania pozycji Banku jako instytucji środka rynku, specjalizującej się głównie w bankowości korporacyjnej i obsłudze podmiotów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz szerokiej polskiej klasy średniej.

Strategia banku na lata 2015-2017

Osiągnięcie trwałego i zrównoważonego zwrotu we wszystkich liniach biznesowych
Dostosowanie struktury i poziomu kosztów do skali działania Banku
Adekwatne i zorientowane na biznes zarządzanie ryzykiem

KLUCZOWE DANE BANKU (dane na koniec 2016 r.)

Aktywa
Kapitały
CAR
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Zobowiązania wobec klientów
Zysk (strata) netto
Liczba klientów
Liczba oddziałów
Zatrudnienie (etaty)