Obligacje

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

19 listopada 2014 roku miała miejsce pierwsza emisja obligacji Raiffeisen Bank Polska S.A. - obligacji na okaziciela serii A, ISIN PLRFSBP00017, w łącznej kwocie 500 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu Emisji Obligacji opiewającego na kwotę 2 mld zł. W ramach emisji serii A wyemitowanych zostało 500.000 sztuk obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 zł.

Data wykupu obligacji przypada na 19 listopada 2017 roku. Obligacje są oprocentowane od dnia emisji (wliczając ten dzień) do dnia wykupu (nie wliczając tego dnia) według stopy bazowej ustalonej w każdym dniu ustalenia stopy procentowej powiększonej o marżę odsetkową. Marża odsetkowa wynosi 130 p.b.

Od dnia 15 stycznia 2015 roku seria A obligacji jest notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst. 

TABELE ODSETKOWE

Tabela odsetkowa - okres I

Tabela odsetkowa - okres II

Tabela odsetkowa - okres III

Tabela odsetkowa - okres IV

Tabela odsetkowa - okres V

Tabela odsetkowa - okres VI