FWR Optymalny Portfel II

ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które oferowane jest dla klientów bankowości prywatniej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

FWR Optymalny Portfel II to ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które oferowane jest dla klientów bankowości prywatniej Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 85 roku życia.) 

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat ale jeszcze nie ukończyli wieku 77 lat,
 • poszukują rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w szerokie spektrum funduszy inwestycyjnych poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na nabywanie, konwersję oraz dokonywania wypłat z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych bez ponoszenia opłat transakcyjnych (przy użyciu serwisu internetowego)
 • pragną zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym,
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji


Dlaczego warto inwestować w ramach FWR Optymalny Portfel II?

 • Szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych
 • 4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące Portfelami Modelowymi  reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku
 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy, konwersje oraz wypłaty (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane
 • Niski poziom kosztów obciążających polisę, 1,3% w skali roku. Na koszty składają się 1) opłata administracyjna, która wynosi 1,097% w skali roku oraz 2) opłata za ryzyko 0,203% w skali roku.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej, z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej ZUS z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu w doborze UFK zostały przygotowane:  

4 Portfele Modelowe - strategie inwestycyjne będące UFK reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Strategia Zielona (niskie ryzyko). Dla Klientów poszukujących możliwości gromadzenia bieżących oszczędności pozostających dotychczas na lokatach i rachunkach bankowych. W trosce o stabilność wartości inwestowanych środków, strategia oparta jest w głównej mierze na funduszach inwestujących w obligacje korporacyjne, krótko i długoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym fundusz arbitrażowy.  Mimo niewielkiego ryzyka inwestycyjnego możliwa jest  czasowa utrata zainwestowanego kapitału.
 • Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko). Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest o fundusze arbitrażowe, dłużne i pieniężne (maksymalnie 70%) dające perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz fundusze akcyjne i mieszane (maksymalnie 40%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Żółta (średnie ryzyko). Dla Klientów zamierzających zgromadzić kapitał na większe wydatki własne i dla rodziny. Strategia oparta jest o zrównoważony podział pomiędzy fundusze na różne klasy aktywów w taki sposób, aby poprzez szeroką dywersyfikację ograniczyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym, dużym potencjale generowania zysków. Przy stosowaniu strategii możliwe są krótkoterminowe zmiany wartości alokowanych środków - (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Czerwona (wysokie ryzyko). Dla Klientów myślących o poprawianiu swojego statusu majątkowego w miarę mijającego czasu i aktywności zawodowej, myślących o zakupach nieruchomości, finansowaniu emerytury lub przyszłości dzieci. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji i oczekiwaną maksymalizację stopy zwrotu, portfel oparty jest na funduszach o najwyższym potencjale zysku przy akceptacji możliwych, nawet znacznych wahań wartości inwestycji. (możliwa utrata części   zainwestowanego kapitału). Bez względu na klasę ryzyka wartość jednostek uczestnictwa podlega wahaniom

Przed inwestycją klient powinien zapoznać się z:

 • Kartą Produktu
 • Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia
 • Tabelą Opłat i Limitów
 • Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
 • Regulaminem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi
 • Wykazem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenie FWR Optymalny Portfel II jest produktem przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.  (zwanym dalej Ubezpieczycielem) we współpracy z Raiffeisen Polbank (zwany dalej Bankiem, który pełni rolę Agenta) w formie prawnej ubezpieczenia na życie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, ryzykami zawartymi w Regulaminie UFK oraz Regulaminie UFK będących Portfelami Modelowymi, a także kosztami i ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnymi w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.

Ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu bazowego ubezpieczenia.

Inwestycje w ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, który występuje w roli Agenta. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela.

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem każdej transakcji Inwestor jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora.

Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Inwestora ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia ubezpieczenia.

Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego, w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie opodatkowania Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.

Materiały informacyjne na temat produktu przygotowano zgodnie z zasadami opracowanej we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń i zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich "III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym".

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny