zagraniczne fundusze
inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są nowoczesną formą lokowania oszczędności w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentujące (w zależności od typu funduszu) różne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych dystrybuowane są w Polsce od 2004 roku.

Są to wszelkiego rodzaju papiery wartościowe lub prawa majątkowe, z których posiadaniem wiąże się udział w funduszu.  Fundusze zagraniczne mogą mieć różne formy prawne, w zależności od niej tytuły uczestnictwa mogą być nazywane odpowiednio akcjami, jednostkami uczestnictwa lub certyfikatami inwestycyjnymi.

Na terenie Polski mogą być dystrybuowane tylko fundusze, które zbywają i odkupują tytuły uczestnictwa na każde żądanie uczestnika oraz stosują zasady lokowania i ograniczenia inwestycyjne takie same jak polskie fundusze inwestycyjne otwarte.

Podmioty związane z obsługą zagranicznych funduszy:

 • Przedstawiciel funduszu zagranicznego - jego zadaniem jest ułatwianie uczestnikom kontaktu z funduszem zagranicznym czyli obsługa uczestników oraz przyjmowanie skarg i reklamacji.
 • Agent płatności - bank, który przyjmuje od uczestników wpłaty i wypłaty związane z nabyciem lub umorzeniem tytułów uczestnictwa oraz dokonuje wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikowi.

Dostępne fundusze:

BlackRock - dokumenty funduszy

 

Raiffeisen Capital Management - dokumenty funduszy

 

Franklin Templeton Investment

Franklin Templeton Investment - dokumenty

 

Aby znaleźć odpowiedni dokument należy wybrać nazwę funduszu w języku polskim oraz w kolejnym kroku przejść do piątej w kolejności zakładki "Documents", która zawiera wszystkie wymagane prawem dokumenty takie jak: KIID, dodatkowe informacje dla inwestorów, prospekty i półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe.

 

 

Oznaczenia zawarte na stronie źródłowej oznaczają:

 • Key investor information - kluczowe informacje dla inwestorów
 • Sales prospectuses - prospekty funduszy
 • Semi-annual reports - finansowe sprawozdania półroczne
 • Annual reports - finansowe sprawozdania roczne
 • Additional Investor Information - dodatkowe informacje dla inwestorów

Korzyści:

 • Stały dostęp do środków

Lokując pieniądze nie trzeba deklarować okresu trwania inwestycji. Można dokonywać swobodnych zmian w sposobie inwestowania - w zależności od potrzeb a wycofując środki w dowolnie wybranym momencie, nie traci się dotychczas wypracowanego przez fundusz zysku.

 • Profesjonalne zarządzanie pieniędzmi

Wiedza i doświadczenie ekspertów z całego świata gwarantują optymalny sposób zarządzania inwestycjami.

 • Dywersyfikacja

Wybór spośród szerokiej gamy funduszy inwestujących w różne typy instrumentów finansowych na rynkach polskich i zagranicznych.

O czym należy pamiętać przy rozpoczynaniu inwestycji w fundusze inwestycyjne?
 

 • Określmy nasze cele

Fundusze inwestycyjne pozwalają na realizację bliższych i dalszych celów finansowych. Określenie celu pozwala na optymalny dobór funduszy i uzyskanie możliwie największych korzyści.

 • Dobierzmy właściwy portfel funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie warto dzielić pomiędzy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. W ten sposób można dobrać odpowiedni poziom ryzyka i oczekiwanego zysku.

 • Cierpliwość popłaca!

Ryzyko inwestycyjne maleje w dłuższych horyzoncie czasowym.

 • Większy zysk to większe ryzyko!

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Dlatego oczekując wyższego zysku należy liczyć się z większym ryzykiem.

Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umowy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych pełni rolę dystrybutora jednostek funduszy inwestycyjnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A..

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają tych pozycji i nie gwarantują prezentacji łącznego wyniku dla Klienta. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z daną usługą inwestycyjną, instrumentem finansowym znajdują się w Oddziałach Raiffeisen Bank Polska S.A., w szczególności w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją  w instrumenty finansowe W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji
w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany walut, który jest zmienny. Zmienność kursu wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Wartość Transakcji oraz zysku z inwestycji zależy od wartości stopy procentowej, która jest zmienna. Zmienność stopy procentowej wynika ze zmienności ceny pieniądza na rynkach finansowych, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji polityczno-gospodarczej, zmiany parametrów makroekonomicznych, poziomu inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Wartość transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od cen towarów bazowych, które są zmienne. Zmienność cen towarów wynika ze zmienności popytu i podaży na rynkach finansowych, na które wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione
 

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny