Jest to umowa, w ramach której strony transakcji zobowiązują się do wymiany określonej kwoty waluty (kupno/sprzedaż) w ustalonym w przyszłości terminie (dłuższym niż dwa dni robocze) oraz po uzgodnionym w dniu zawarcia transakcji kursie.

Zawierając walutową transakcję terminową, czyli ustalając już dziś kurs walutowy do przyszłego rozliczenia transakcji, Klient ma możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem walutowym, które może dotyczyć zarówno transakcji handlowych, jak również zobowiązań kredytowych denominowanych w walutach obcych.

Ponadto, w trakcie trwania transakcji Klient może elastycznie dostosować jej podstawowe parametry do swoich potrzeb - modyfikując pierwotnie ustaloną datę lub kwotę rozliczenia transakcji przy jednoczesnej rekalkulacji kursu transakcyjnego.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG. , BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG

WAŻNE: Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

Ryzyka:

  • Klient nie partycypuje w pozytywnych zmianach kursowych na rynku
  • z chwilą zawarcia transakcji Klient i Bank przyjmują na siebie obligatoryjne zobowiązanie rozliczenia transakcji na podstawie uzgodnionych warunków transakcji
  • potencjalne utracone korzyści wynikające z pozytywnych dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmian kursu w przyszłości są nieograniczone.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny