Obligacje
Komercyjne

Należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych (NPD), mogą być krótkoterminową (do 1 roku), średnioterminową (2-3 lata), lub długoterminową (powyżej 5 lat) formą lokowania kapitału.

Obligacje korporacyjne są emitowane przez podmioty rynkowe (spółki) w PLN lub innej walucie. Firmy pozyskują w ten sposób środki na swoją działalność bezpośrednio z rynku pieniężnego. Najczęściej są to serie obligacji sprzedawane w ramach tzw. Programów Emisji.


Na rynku pierwotnym sprzedaż odbywa się za pośrednictwem banku - agenta emisji NPD. Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż realizowane są zazwyczaj za pośrednictwem banku - agenta emisji lub bezpośrednio pomiędzy podmiotami.

Obligacje komercyjne zapewniają:

  • wyższą rentowność w porównaniu z lokatami i papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
  • wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji - emisje gwarantowane lub posiadające rating inwestycyjny
  • możliwość odnawiania inwestycji w nowych emisjach (rolowanie)
  • płynność instrumentu - możliwość wcześniejszej odsprzedaży obligacji

Ryzyka:

  • ryzyko kredytowe Emitenta, czyli jego zdolność do terminowej obsługi zadłużenia
  • czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
  • czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta
  • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać wahaniom w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu
  • ryzyko stopy procentowej wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej (głównie przy inwestycji w obligacje długoterminowe o stałym oprocentowaniu).


Zastrzeżenia prawne:

Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela rekomendacji zawarcia Transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.
Inwestycja  instrumentów finansowych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowana przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.
Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne/Transakcji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu..
Wartość Transakcji oraz zysku z inwestycji zależy od wartości stopy procentowej, która jest zmienna. Zmienność stopy procentowej wynika ze zmienności ceny pieniądza na rynkach finansowych, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji polityczno-gospodarczej, zmiany parametrów makroekonomicznych, poziomu inflacji i oceny ryzyka inwestycji.
Wartość transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od cen towarów bazowych, które są zmienne. Zmienność cen towarów wynika ze zmienności popytu i podaży na rynkach finansowych, na które wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem/Transakcją w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi. oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku. 

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny