Lokata inwestycyjna

Nowoczesny produkt inwestycyjny, którego stopa procentowa kształtuje się znacznie powyżej stopy zwykłego depozytu. Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od kursu walutowego, w oparciu o który jest zbudowana.

Korzyści

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego 
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty
 • możliwość inwestowania na krótki okres
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków

 

Dla kogo?

 

Lokata Inwestycyjna jest przeznaczona dla Klientów: 

 • ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału
 • oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie
 • poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Ryzyko

Z Lokatą Inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:
 

 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty)
 • ryzyko kursu walutowego
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające
  z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).

Charakterystyka

Lokata Inwestycyjna jest nowoczesnym produktem strukturyzowanym, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym. 

Przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym,
w zależności od specyfiki danej emisji). Reszta środków pozostaje na lokacie terminowej. Gwarantuje to zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty). 

W przypadku subskrypcji warunki te określane są
w "Propozycji zawarcia Lokaty Inwestycyjnej". Inwestorzy Indywidualni zawierają lokaty inwestycyjne na warunkach dostosowanych do swoich oczekiwań i potrzeb - określają okres trwania lokaty oraz scenariusz zachowania się instrumentu finansowego, warunkujący wypłatę odsetek.

 

 

Zastrzeżenia prawne

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte
w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją. 

Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych
w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych
z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny