Lokata dwuwalutowa

Produkt strukturyzowany umożliwiający osiągnięcie znacznie wyższego oprocentowania niż w przypadku tradycyjnych depozytów terminowych. Zysk z lokaty składa się z dwóch części - oprocentowania i premii za ryzyko walutowe danej pary walut.

Korzyści

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków

 • brak dodatkowych opłat

 • krótki okres inwestycyjny

 • Klient samodzielnie decyduje o poziomie ponoszonego ryzyka

 

Dla kogo?

Lokata Dwuwalutowa przeznaczona jest dla:

 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie

 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego

 • Klientów zainteresowanych inwestycją walutową

 • Klientów gotowych podjąć ryzyko związane z przewalutowaniem kapitału.

 

Ryzyka

 • Ryzyko dotyczy przewalutowania kwoty lokaty na walutę wymiany po niekorzystnym w porównaniu z rynkowym, kursie zamiany. Gwarantowane są jedyne odsetki od lokaty, które w ustalonej na początku inwestycji wysokości zostają wypłacone Klientowi zawsze w walucie podstawowej.

 • Dodatkowym ryzykiem jest poniesienie opłaty za zerwanie lokaty. W przypadku wycofania lokaty przed dniem jej rozliczenia Klient otrzymuje jedynie zwrot zainwestowanego kapitału (bez odsetek) oraz zostaje obarczony opłatą, której wysokość podawana jest do wiadomości w dniu zerwania lokaty.

Lokata Dwuwalutowa jest produktem strukturyzowanym dającym szansę na uzyskanie znacznie większego oprocentowania w stosunku do tradycyjnej lokaty bankowej za cenę akceptacji wyższego ryzyka związanego ze zmianami kursu. 

Przed założeniem Lokaty Klient ustala z bankiem warunki produktu:

 • walutę podstawową, w której zakłada lokatę 

 • walutę wymiany, w której może być zwrócona kwota lokaty, o ile dojdzie do przewalutowania

 • okres lokaty (dostępny krótki horyzont inwestycyjny - od 3 dni do 12 miesięcy)

 • kurs zamiany, czyli kurs, po jakim kwota lokaty zostaje przewalutowana, o ile dojdzie do przewalutowania 

 • łączne oprocentowanie lokaty, czyli zysk z lokaty, jaki zostanie wypłacony Klientowi w dniu rozliczenia lokaty (suma oprocentowania i premii za ponoszone ryzyko).

 

Po zakończeniu lokaty bank wypłaca:

 • łączne oprocentowanie lokaty (oprocentowanie + premia) - zawsze w walucie podstawowej 

 • kwotę lokaty - w walucie podstawowej lub w walucie wymiany, jeżeli dojdzie do przewalutowania.

 

Przewalutowanie - operacja, w której bank dokonuje przeliczenia kwoty lokaty wyrażonej w walucie podstawowej na kwotę lokaty wyrażoną w walucie wymiany po uzgodnionym z Klientem kursie zamiany. 

O przewalutowaniu decyduje porównanie kursu zamiany do kursu rynkowego danej pary walut, które jest dokonywane przez bank zawsze na dwa dni robocze przed terminem zakończenia lokaty. 

Do przewalutowania dochodzi, gdy waluta podstawowa umocni się względem waluty wymiany ponad uzgodniony kurs zamiany. 

 • gdy walutą podstawową jest waluta bazowa (np. dla EUR/PLN walutą bazową jest EUR), to przewalutowanie ma miejsce, jeśli kurs rynkowy w dniu ustalenia praw jest wyższy od kursu zamiany

 • gdy walutą podstawową jest waluta kwotowana (np. dla EUR/PLN walutą kwotowaną jest PLN), to przewalutowanie ma miejsce, jeśli kurs rynkowy w dniu ustalenia praw jest niższy od kursu zamiany.

 • w innych przypadkach nie dochodzi do przewalutowania.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją. 

Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny