Krajowe fundusze
inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są nowoczesną formą lokowania oszczędności w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentujące (w zależności od typu funduszu) różne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny jest nowoczesną i efektywną metodą oszczędzania. Jest to najlepsza forma inwestycji dla osób, które nie są ekspertami na rynku kapitałowym lub nie mają czasu na poszukiwanie optymalnych sposobów lokowania oszczędności, a chciałyby skutecznie pomnażać swoje pieniądze.

Celem działalności funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie powierzonych przez Klientów środków przy zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa. Fundusze inwestycyjne dają możliwość uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji na wielu rynkach: pieniężnych, kapitałowych, towarowych, kontraktów terminowych, walutowych.

Funduszem zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. To oni podejmują decyzje inwestycyjne i na bieżąco monitorują rynki, by w odpowiednim momencie dokonywać zmian w strukturze funduszu w celu zwiększenia jego zysków lub zmniejszenia ryzyka.

Dostępne fundusze:

 


 


 

 

Korzyści:

  • Stały dostęp do środków

Lokując pieniądze nie trzeba deklarować  okresu trwania inwestycji. Można dokonywać swobodnych zmian w sposobie inwestowania - w zależności od potrzeb a wycofując środki w dowolnie wybranym momencie, nie traci się  dotychczas wypracowanego przez fundusz zysku.
 

  • Profesjonalne zarządzanie pieniędzmi

Wiedza i doświadczenie specjalistów gwarantują optymalny sposób zarządzania inwestycjami.
 

  • Korzyści podatkowe

Podatek jest naliczany i pobierany tylko w momencie wycofania środków z funduszu. Dodatkowo, fundusze parasolowe, dają możliwość niepłacenia podatku od zysku przy zmianach strategii inwestycyjnych (konwersjach). Podatek ten pobierany jest dopiero w momencie wycofania się z inwestycji.
 

  • Dywersyfikacja

Inwestowanie w fundusze oznacza wybór  spośród szerokiej gamy  strategii opartych na różnych typach instrumentów finansowych na rynkach polskich i zagranicznych. W zależności od apetytu na ryzko  Klienci mają do dyspozycji szereg funduszy o zróżnicowanym profilu inwestycyjnym.
 

  • Forma inwestycji podlegająca nadzorowi

Działalność każdego z funduszy podlega wielu ograniczeniom prawnym. Związane jest to głównie z zapobieganiem podejmowaniu przez zarządzających nadmiernego ryzyka. Fundusze są nadzorowane przez Bank Depozytariusz oraz Komisję Nadzoru Finansowego.
 

  • Niewielkie kwoty

Aby stać się uczestnikiem funduszy nie trzeba dysponować dużym kapitałem. Można wpłacać niewielkie kwoty, które nie obciążają nadmiernie budżetu domowego.
 

O czym należy pamiętać przy rozpoczynaniu inwestycji w fundusze inwestycyjne?
 

  • Określmy nasze cele

Fundusze inwestycyjne pozwalają na realizację bliższych i dalszych celów finansowych. Określenie celu pozwala na optymalny dobór funduszy i uzyskanie możliwie największych korzyści.
 

  • Dobierzmy właściwy portfel funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie warto dzielić pomiędzy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. W ten sposób można dobrać odpowiedni poziom ryzyka i oczekiwanego zysku.
 

  • Cierpliwość popłaca!

Ryzyko inwestycyjne maleje w dłuższych horyzoncie czasowym.
 

  • Większy zysk to większe ryzyko!

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Dlatego oczekując wyższego zysku należy liczyć się z większym ryzykiem

 

Zastrzeżenia prawne


Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umowy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych pełni rolę dystrybutora jednostek funduszy inwestycyjnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A..

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają tych pozycji i nie gwarantują prezentacji łącznego wyniku dla Klienta. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z daną usługą inwestycyjną, instrumentem finansowym znajdują się w Oddziałach Raiffeisen Bank Polska S.A., w szczególności w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją  w instrumenty finansowe W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji
w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Instrumenty mogą być denominowane w walucie obcej, w związku z czym rzeczywista wartość inwestycji będzie zależna od zmiany kursów wymiany, które mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie wartości instrumentu i ewentualnych zysków.

Wartość Transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od kursu wymiany walut, który jest zmienny. Zmienność kursu wymiany wynika ze zmienności popytu i podaży na waluty na rynkach finansowych, na który wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Wartość Transakcji oraz zysku z inwestycji zależy od wartości stopy procentowej, która jest zmienna. Zmienność stopy procentowej wynika ze zmienności ceny pieniądza na rynkach finansowych, przy uwzględnieniu w szczególności sytuacji polityczno-gospodarczej, zmiany parametrów makroekonomicznych, poziomu inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Wartość transakcji i wynik finansowy inwestycji jest zależny od cen towarów bazowych, które są zmienne. Zmienność cen towarów wynika ze zmienności popytu i podaży na rynkach finansowych, na które wpływ może mieć m.in. sytuacja polityczno-gospodarcza, zmiana parametrów makroekonomicznych, poziom inflacji i oceny ryzyka inwestycji.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione
 

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny