Certyfikaty
i obligacje
strukturyzowane

Możliwość inwestowania środków w nowoczesne strukturyzowane instrumenty finansowe łączące elementy klasycznych, bezpiecznych obligacji oraz instrumentów pochodnych (opcje).

Produkt strukturyzowany jest instrumentem finansowym, którego cena jest uzależniona od wartości określonego instrumentu bazowego (np. kursu akcji lub koszyka kursów akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut, etc.).

Dzięki produktom strukturyzowanym istnieje możliwość dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych bez konieczności rzeczywistych inwestycji w akcje, surowce, waluty, stopy procentowe i inne instrumenty podlegające wahaniom rynkowym.

Najistotniejszą cechą większości produktów strukturyzowanych jest uzależnienie wyniku inwestycji od zachowania się określonego instrumentu bazowego przy jednoczesnym buforze bezpieczeństwa - ochrony kapitału (bezwarunkowej lub warunkowej) w dniu zakończenia inwestycji. Taka funkcjonalność umożliwia poprawę relacji zysk - ryzyko w zależności od indywidualnego nastawienia do ryzyka przez Klienta.


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych , do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.

Certyfikaty i obligacje strukturyzowane emitowane są przez instytucje finansowe - najczęściej przez banki.

Dzięki bieżącej ofercie Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A., Klienci Friedrich Wilhelm Raiffeisen zyskują możliwość inwestowania w certyfikaty strukturyzowane renomowanego emitenta Raiffeisen Centrobank AG.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny