sponsoring

Strategia Raiffeisen Polbank w centrum uwagi stawia Klienta, dlatego priorytetem działań Banku jest najwyższa jakość obsługi, obustronna komunikacja, zaspakajanie zmieniających się potrzeb finansowych Klientów oraz budowanie długotrwałych relacji opartych na lojalności i zaufaniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Bank stale prowadzi badania satysfakcji we wszystkich segmentach Klientów, w praktycznie wszystkich obszarach działalności, takich jak m.in.: jakości obsługi, kanałów dostępu, produktów i usług, analizy reklamacji, wizerunku oraz badania poziomu rekomendacji metodą NPS.

Raiffeisen Polbank działa przede wszystkim na rzecz osiągania celów biznesowych, ale jako odpowiedzialny społecznie podmiot gospodarczy dba jednocześnie o uwzględnienie potrzeb interesariuszy, wzmacnianie transparentnych i etycznych relacji z klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

W prowadzeniu biznesu nie zapomina także o interesie społecznym, zwłaszcza w skali lokalnej, jak troszczeniu się o środowisko naturalne.

Przywiązywanie dużego znaczenia do zrównoważonego rozwoju znalazło swoje odzwierciedlenie w Systemie Zarządzania Środowiskowego i Społecznego, który Bank zaczął wprowadzać w 2015 r. System ma wspierać Bank i jego klientów m.in w rozumieniu ryzyka środowiskowego i społecznego, ocenie tego ryzyka, jego ograniczaniu i monitorowaniu w sposób usystematyzowany, maksymalizacji możliwości osiągania korzyści środowiskowych i społecznych, jak również zachowaniu zgodności z polskim prawem i prawem UE oraz obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi. System zapewnia, że Bank angażuje się finansowo w transakcje, które są zgodne ze standardami środowiskowymi i społecznymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, a także pomaga Bankowi unikać i zarządzać ekspozycjami o potencjalnym nieodwracalnym wpływie środowiskowym i społecznym.

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z ważniejszych instrumentów budowania solidarności społecznej. Realizując tę misję, Grupa podejmowała długofalowe przedsięwzięcia z zakresu m.in. edukacji ekonomicznej i biznesowej, przynoszące wymierne korzyści korzystającym z nich nie tylko klientom indywidualnym i przedsiębiorcom, ale także innym interesariuszom.

Bank działa na rzecz edukacji przedsiębiorców m.in. poprzez akcje organizowane wspólnie z mediami ogólnopolskimi oraz lokalne spotkania z przedstawicielami biznesu. Wspiera inicjatywy kulturalne, charytatywne i prospołeczne, angażując się w przedsięwzięcia służące dobru powszechnemu, zdrowiu, jak i wspiera inicjatywy służące lokalnym społecznościom, gdzie obecne są jego placówki.

W 2016 r. Bank aktywnie współpracował z regionalnymi instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi oraz instytucjami pożytku publicznego wspierając ich bieżące inicjatywy.

W ramach ogólnopolskich działań społecznych Bank kolejny rok z rzędu wspierał całoroczny program stypendialny „Moja przyszłość” organizowany we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom, którego

celem jest pokrycie kosztów reedukacji, zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę podopiecznych domów dziecka na terenie całej Polski, także wsparcie młodzieży starającej się wejść w następny etap edukacji (nauka w liceum, studia itd.) lub rozwijających swoje przygotowanie do zawodu.

Bank otrzymał tytuł Sponsora Roku Austriackiego Forum Kultury - renomowanej instytucji kulturalnej, ściśle związanej z polskimi środowiskami twórczymi, naukowymi i kulturalnymi. Podstawową rolą Austriackiego Forum Kultury jest inicjowanie oraz wspieranie artystycznych i naukowych przedsięwzięć oraz pogłębianie kontaktów kulturalnych między Polską i Austrią.

Współpracujemy także z wieloma lokalnymi instytucjami pożytku publicznego, wspierając regionalnie edukację i cele charytatywne na rzecz potrzebujących oraz chorych dzieci i młodzieży.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy Banku rokrocznie aktywnie angażują się w różne inicjatywy w ramach wolontariatu.

W 2016 r. pracownicy Banku kolejny rok z rzędu byli zaangażowani w projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL , w którym wolontariusze z banków uczą młodzież gimnazjalną podstaw zarządzania finansami. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich. Projekt ma na celu przybliżenie młodym ludziom podstawowych zasad praktycznej bankowości, jakimi kierować się powinni u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach.

W 2016 r. m.in. pracownicy przeprowadzili ogólnopolską zbiórkę przyborów szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego oraz  prezentów świątecznych i artykułów dla potrzebujących rodzin i podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja oraz Domu Dziecka Niewidomego. Pracownicy podejmowali także lokalne inicjatywy charytatywne realizując regionalne  działania służące dobru społecznemu.

We współpracy z Fundacją DKMS kontynuowana była drugi rok z rzędu wśród pracowników akcja rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych.

drukuj treść strony