MiFID

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych).

Nazwa Dyrektywy Unii Europejskiej MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych*). Celem dyrektywy jest podwyższenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, co ma zagwarantować inwestorom jak najwyższy poziom ochrony ich inwestycji w różne instrumenty finansowe. Postanowienia Dyrektywy implementowane są do porządków prawnych wyżej opisanych państw przez przepisy krajowe** (w dalszej części zwane przepisami MiFID).

Zgodnie z przepisami Dyrektywy, każdy podmiot oferujący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest:

  • postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie Klienta
  • dostarczać właściwych i kompletnych informacji - rzetelnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd
  • dostarczać Klientom usługi, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych


*Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145 z 30.04.2004, str. 1). Aktami wykonawczymi do Dyrektywy MIFID są: Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.9.2006, str. 26, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.09.2006, str. 1)

**Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych; Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądu procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału

Segmentacja Klientów

Zgodnie z przepisami MiFID, Klienci Raiffeisen Bank Polska S.A. sklasyfikowani będą w 3 kategoriach:

  • Klienci Detaliczni
  • Klienci Profesjonalni
  • Uprawnieni Kontrahenci

Szczegółowe informacje dotyczące polityki segmentacji Klientów znajdziecie Państwo w Broszurze MiFID dostępnej poniżej.

Klienci indywidualni

W trosce o utrzymanie najwyższej jakości usług oferowanych Klientom detalicznym nasz Bank realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID. Głównym celem przepisów MiFID jest ochrona interesów Klientów poprzez dostosowanie do wymogów prawa unijnego sposobu oferowania i realizacji usług inwestycyjnych oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm oferujących takie usługi.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy zainwestowali lub zamierzają zainwestować za naszym pośrednictwem, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Klienci Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen

W trosce o utrzymanie najwyższej jakości usług w ramach oferty Friedrich Wilhelm Raiffeisen skierowanej do naszych najlepszych Klientów, Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy nabyli nasze produkty inwestycyjne bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Klienci firmowi

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i standardów obsługi Klientów Firmowych Raiffeisen Bank Polska S.A. realizuje standardy ustalone w przepisach MIFID.

Jeśli należą Państwo do grona Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy nabyli produkty inwestycyjne bądź zamierzają skorzystać z usług inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, zachęcamy do zapoznania się z treścią broszury dostępnej poniżej.

Informujemy, że inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Opisy produktów oraz ryzyk znajdują się w broszurze informacyjnej "Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A." dostępnej poniżej.

Instytucje finansowe

Zachęcamy do zapoznania się Broszurą MiFID dostępną poniżej.

Ocena adekwatności

Bank przeprowadza w stosunku do Klientów detalicznych test adekwatności. Bank musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem, czy usługą. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do instrumentów finansowych, usług i produktów inwestycyjnych, w szczególności złożonych. Wynikiem testu jest określenie, które grupy instrumentów o zbliżonym poziomie ryzyka i cechach mogą być uznane za adekwatne dla danego Klienta.

W przypadku Klientów detalicznych lub profesjonalnych, korzystających z oferty zarządzania aktywami lub doradztwa inwestycyjnego, zarządzający zobowiązany jest do przeprowadzenia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) testu odpowiedniości, który oprócz analizy wiedzy i doświadczenia Klientów bada takie kwestie jak: cel, horyzont inwestycyjny klienta i jego sytuację finansową. Klientom detalicznym przepisy MiFID zapewniają przede wszystkim większą ochronę. Dotyczy ona dwóch kwestii: informacji o instrumentach finansowych (w tym powiązanych z nimi ryzyku inwestycyjnym, opłatach i kosztach) oraz informacji o adekwatności produktu, czy usługi.

W przypadku transakcji zawieranych z Klientami profesjonalnymi Bank może uznać, że dany Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w odniesieniu do danej transakcji oraz jest w stanie ponieść związane z nią ryzyko inwestycyjne. Przepisy MiFID zakładają jednak, że Klient, który do tej pory korzystał z konkretnego rodzaju produktów lub usług, ma doświadczenie i wiedzę konieczne do zrozumienia ryzyka, jakie wiąże się z tym produktem lub usługą. W takim wypadku ocena ogólnej adekwatności nie jest wymagana.

Pliki

Broszura informacyjna MiFID w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Broszura produktowa MiFID

Regulamin korzystania z usług pośrednictwa w zakresie funduszy inwestycyjnych