bankowy fundusz gwarancyjny

Uczestnictwo w obowiązkowym systemie gwarantowania
 
Raiffeisen Bank Polska S.A. objęty jest obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami imiennymi wystawionymi przez bank.
 
Celem obowiązkowego systemu gwarantowania jest zapewnienie Klientom wypłat, do wysokości określonej ustawą, środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz należności wynikających z innych czynności bankowych, potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi (z pewnymi wyłączeniami) w razie upadłości Banku. Zobowiązanym do wypłaty staje się w tym przypadku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 
Państwa środki pieniężne objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynności te zostały dokonane przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku):
 

równowartości 100 000 euro - w 100%

 
Do obliczenia wartości EURO w złotych przyjmuje się podawany przez Narodowy Bank Polski średni kurs z dnia wskazanego w  decyzji KNF jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego banku .
 
Wierzytelność przysługująca Klientowi wobec BFG z tytułu objęcia środków pieniężnych Klienta obowiązkowym systemem gwarantowania, płatna jest w PLN w terminie 20 dni roboczych od dnia wskazanego w  decyzji KNF jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego banku.
 
Klient nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń ponad kwotę środków pieniężnych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania.
 
Informację na temat zasad funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych znajdą Państwo w ulotkach BFG wyłożonych m.in. w oddziałach Raiffeisen Bank Polska S.A. lub na stronie www.bfg.pl

 

Arkusz informacyjny dla deponentów

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG

Oświadczenie BFG art.222