LOKATA INWESTYCYJNA

Nowoczesny produkt strukturyzowany, dający możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie terminowym.

Korzyści

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty
 • możliwość inwestowania na krótki okres
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków

charakterystyka

 • Lokata Inwestycyjna to nowoczesny produkt strukturyzowany, którego główną zaletą jest możliwość uzyskania oprocentowania znacznie wyższego niż na standardowym depozycie terminowym
 • przewidywana kwota odsetek od zdeponowanych środków inwestowana jest w zakup instrumentu finansowego (na wybranym rynku finansowym, w zależności od specyfiki danej emisji); reszta środków pozostaje na lokacie terminowej
 • gwarantuje zwrot całości zainwestowanego kapitału w dniu rozliczenia i pozwala na uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania (o ile spełnione zostaną warunki określone w chwili zakładania lokaty) - w przypadku subskrypcji warunki te określane są w "Propozycji zawarcia Lokaty Inwestycyjnej"
 • dostępna jest również możliwość tworzenia  lokaty inwestycyjnej w trybie indywidualnym - w takim przypadku inwestorzy Indywidualni zawierają lokaty inwestycyjne na warunkach dostosowanych do swoich oczekiwań i potrzeb - określają okres trwania lokaty oraz scenariusz zachowania się instrumentu finansowego, warunkujący wypłatę odsetek

Dla kogo

 • Lokata Inwestycyjna jest przeznaczona dla:
 • Klientów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału
 • Klientów oczekujących znacznie wyższego oprocentowania niż na zwykłym depozycie
 • Klientów poszukujących atrakcyjnej formuły produktu oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego

Ryzyko

 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty)
 • ryzyko kursu walutowego
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%)

 Dyrektywa MIFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Sprawdź również