RACHUNEK ESCROW

Rachunek Escrow jest odrębnym rachunkiem bankowym, na którym blokowane są środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • elastyczność - możliwość negocjowania indywidualnych warunków umowy rachunku,
  • bezpieczeństwo - rozliczenie transakcji przeprowadzane jest na podstawie wcześniej ustalonych zasad,
  • funkcjonalność - możliwość zastosowania przy wszelkiego rodzaju przepływach,
  • ochrona - chroni interesy stron uczestniczących w transakcji,
  • współpraca i kooperacja - umowa rachunku powstaje w wyniku dialogu pomiędzy stronami transakcji i z uwzględnieniem interesu stron,
  • niestandardowa usługa jako zabezpieczenie określonej transakcji, bezpieczne rozliczenia transakcji pomiędzy podmiotami.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Rachunek escrow to produkt niestandardowy, gdzie ostateczny kształt umowy zależy bezpośrednio od wymagań Klientów i warunków przeprowadzanej przez Klientów transakcji. 

Dysponowanie tymi środkami uzależnione jest od spełnienia warunków zawartych w umowie rachunku Escrow. Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem i stronami transakcji. Bank w umowie zobowiązuje się do rozliczenia transakcji wyłącznie w formie i na warunkach uzgodnionych wcześniej z Klientami. 

Negocjowanie umowy oraz jej sporządzenie stanowią kluczowy czynnik powodzenia operacji. Kolejne etapy transakcji polegają na wykonaniu klauzul zawartych w umowie rachunku.

Po spełnieniu warunków umowy środki mogą być wypłacane przez bank jednorazowo lub w częściach. Umowa zazwyczaj jest zawierana na czas określony, którego długość uzależniona jest od terminu finalizacji transakcji, na potrzeby której jest otwierany rachunek.

Rachunek może być prowadzony w PLN i w walutach obcych, także na rzecz podmiotu zagranicznego. Beneficjentami środków mogą być podmioty krajowe i zagraniczne.

Raiffeisen Polbank oferuje dwa rodzaje rachunków typu Escrow:

  • rachunek powierniczy,
  • rachunek zastrzeżony.

Rachunek powierniczy ma w stosunku do rachunku zastrzeżonego następujące zalety:

  • w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu
  • w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01