Przelewy krajowe

Przelew krajowy – standardowa, bezgotówkowa forma realizacji zobowiązań systemem Elixir w ramach 3 sesji rozliczeniowych lub systemem RTGS - SORBNET2.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • atrakcyjne ceny za pojedynczą płatność,
 • dogodne godziny realizacji płatności,
 • ukrycie szczegółów płatności realizowanej z rachunku płacowego,
 • numer referencyjny na żądanie,
 • możliwość wykonania transakcji systemem SORBNET,
 • zdefiniowanie kontrahenta - odbiorcy płatności oraz terminu jej realizacji,
 • tworzenie i zarządzanie paczkami płatności krajowych (PLI, VideoTel, xml),
 • ukrycie szczegółów płatności realizowanej z rachunku płacowego,
 • możliwość ustanowienia zleceń stałych,
 • możliwość nadania numeru referencyjnego dla przelewu (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta).

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Klient ma szeroki wachlarz wyboru kanału dostarczania, a także podglądu płatności krajowych: 

 • placówka banku,
 • bankowość internetowa R-Online Biznes, R-Connect,
 • bankowość elektroniczna Multicash,
 • komunikaty SWIFT w ramach usługi Zarządzanie rachunkiem z zagranicy lub w ramach modelu SCORE.

 

ZLECENIA STAŁE


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • cykliczna realizacja przelewów w walucie PLN o stałej lub zmiennej wartości,
 • ustanowienie, modyfikacja w systemie R-Online Biznes,
 • oddzielne schematy akceptacji dla stałego zlecenia,
 • realizacja standardowa systemem ELIXIR w I sesji, Zlecenie stałe w R-Online Biznes:
 • wybór opcji dodatkowej SORBNET bez względu na kwotę przelewu,
 • możliwość ustawienia czy w przypadku braku środków system ma ponawiać próbę w kolejnych dniach roboczych (0,1,2 dni robocze),
 • możliwość ustawienia dnia wykonania przed lub po stałego zlecenia w przypadku gdy termin wypadnie na dzień wolny od pracy,
 • kwota stałego zlecenia może być stała lub zmienna (całość salda, procent salda, środki powyżej określonej granicy salda),
 • możliwość nadania numeru referencyjnego dla kontraktu stałego zlecenia (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta).

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Zlecenie stałe można uruchomić za pomocą bankowości internetowej lub formularza złożonego w oddziale banku. 

Udostępnienie modułu do obsługi zleceń stałych w R-Online Biznes można wykonać odpowiednio za pomocą:

 • modyfikacji uprawnień użytkownika w Elektronicznej Dyspozycji Modyfikacji (EDM) bezpośrednio w R-Online Biznes lub,
 • za pomocą Formularza Uprawnień Użytkownika (FUU) i Formularza Konfiguracji Systemu (FKS).

Migracja pomiędzy kanałami elektronicznymi jest całkowicie możliwa z bankowości internetowej R-Online do R-Online Biznes.

W przypadku migracji z R-Online Biznes do R-Online możliwa jest migracja tylko stałych zleceń z parametrami stała kwota ( przy czym zostają wyłączone opcje – SORBNET, ponawianie w kolejnych dniach roboczych, wykonanie następuje zawsze w kolejnym dniu roboczym, jeśli termin wykonania przypada na dzień wolny od pracy).

Dodatkowe możliwości udostępniane tylko po uprzednim ustaleniu z bankiem:

 • stałe zlecenia pomiędzy rachunkami Klienta w banku w tej samej walucie obcej,
 • możliwość zdecydowania o priorytetyzacji stałych zleceń wykonywanych w tym samym dniu roboczym – do 3 priorytetów,
 • ukrycie stałego zlecenia dla R-Online Biznes – brak możliwości edycji parametrów stałego zlecenia. Przelewy są widoczne na wyciągu/historii transakcji.

POLECENIA ZAPŁATY


NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 Korzyści dla Wierzyciela:

 • należności spływają od dłużników w zaplanowanym terminie,
 • wierzyciel otrzymuje informację o przyczynie braku realizacji zlecenia,
 • kontrola i monitoring procesu spływu należności,
 • istnieje możliwość pełnej automatyzacji rozrachunków,
 • poprawa płynności finansowej.

Korzyści dla Płatników:

 •  istnieje możliwość odwołania transakcji bez podania przyczyny,
 • realizacja zobowiązań odbywa się terminowo i automatycznie,
 • usługa zwalnia z obowiązku pilnowania terminów płatności,
 • nie ma ryzyka karnych odsetek,
 • proste i szybkie uruchomienie usługi.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE: 

Polecenie zapłaty to efektywna, tania i szybka forma pobierania należności od stałych kontrahentów.Rozwiązanie jest także korzystne dla płatników, ponieważ zwalnia ich z konieczności czuwania nad terminami zapłaty.

Inicjatorem rozliczenia w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel. Zleca on swojemu bankowi pobranie z rachunku dłużnika odpowiedniej kwoty.

Aby rozpocząć rozliczenia w formie polecenia zapłaty dłużnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na tę formę zapłaty, podpisując druk 'Zgoda na obciążanie rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty' dostępny w zakładce Dokumenty.

Wierzyciele mogą skorzystać z dwóch rozwiązań: 

 • standardowe pojedyncze polecenie zapłaty,
 • MassDirectDebit (masowe polecenie zapłaty).

Uruchomienie usługi

Dla Dłużnika:

 • rachunek w Raiffeisen Polbank,
 • złożenie w oddziale banku formularza zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty.

Dla Wierzyciela:

 • rachunek w Raiffeisen Polbank,
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes,
 • podpisanie Umowy o usługę polecenia zapłaty,
 • uzyskanie od płatników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01