Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na finansowanie inwestycji technologicznych współfinansowanych z Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • częściowa spłata kredytu przez BGK z premii technologicznej,
 • bezzwrotna premia technologiczna nawet do 6 mln PLN,
 • podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy,
 • stałe wsparcie Banku 

POTRZEBY KLIENTA:

 • finansowanie inwestycji,
 • wsparcie z funduszy unijnych,
 • wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,
 • rozwój działalności firmy,
 • ekspansja na rynki zagraniczne.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • cel kredytu: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm sektora MŚP (firm zatrudniających do 250 pracowników, których obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR  - podstawowe kryteria, badane są także powiązania z innymi podmiotami),
 • przeznaczenie kredytu: finansowanie inwestycji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych lub wynikiem prac badawczo-rozwojowych nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu inwestycji technologicznej,
 • warunek udzielenia kredytu: wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, a wdrożona technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług,
 • waluta kredytu: udzielany wyłącznie w PLN,
 • zachęta dla firm: bezzwrotna dotacja zwana premią technologiczną, stanowiąca określony procent kosztów kwalifikowanych projektu, uzależniona od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji (max. 6 mln PLN),
 • premia technologiczna automatycznie spłaca część kapitału kredytu na innowacje technologiczne,
 • adresowany przede wszystkim do innowacyjnych firm produkcyjnych,
 • udzielany maksymalnie do 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycji technologicznej,
 • gwarancja stałego wsparcia Opiekuna Klienta i Eksperta ds. Funduszy Unijnych.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01