Dyskonto weksli

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • zamiana należności terminowych na gotówkę - poprawa płynności,
 • szybszy dopływ gotówki, która może być wprowadzona w obrót gospodarczy,
 • zmniejszenie zatorów płatniczych, poprawa struktury bilansu w wyniku zmniejszenia wartości należności,
 • możliwość wzrostu obrotów bez źródła finansowania zewnętrznego,
 • dyskonto weksli polecane jest firmom produkcyjnym i handlowym, oferującym odbiorcom odroczone terminy płatności,
 • kompetentne doradztwo i pomoc Opiekuna Klienta.

POTRZEBY KLIENTA:

 • w ramach limitu wierzytelności bank może przyznać firmie limit na transakcje dyskonta weksli,
 • dyskonto weksli to wykup weksli przez bank przed terminem płatności z potrąceniem odsetek dyskontowych, liczonych za okres od daty dyskonta weksli do czasu ich płatności. 

POTRZEBY KLIENTA:

 • dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie na rzecz wymienionej w dokumencie osoby podanej w nim sumy pieniężnej: - limit na transakcje dyskonta weksli ma charakter odnawialny,
 • wykup weksla, przyjętego przez bank, do dyskonta pozwala na ponowne wykorzystanie limitu do kwoty wartości nominalnej wykupionego weksla,
 • łączne zaangażowanie banku wobec firmy z tytułu przyjmowania weksli do dyskonta (przez co rozumie się sumę wartości nominalnych weksli, przyjętych przez bank do dyskonta i niewykupionych przez dłużników) nie może przekroczyć przyznanego limitu. 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Wykup weksli:

 • firma przyjmuje odpowiedzialność za terminowy wykup przez dłużników weksli, przyjętych przez bank do dyskonta,
 • przez wykup weksla rozumie się uznanie rachunku banku kwotą równą wartości nominalnej weksla w terminie jego płatności,
 • w przypadku niewykupienia weksla przez dłużnika w terminie płatności, firma zobowiązuje się do: i. wykupu weksla od banku, w związku z czym bank obciąży rachunek firmy kwotą wartości nominalnej niewykupionego weksla oraz ewentualnych odsetek za opóźnienie w wykupie weksla, począwszy od dnia następnego po terminie jego płatności, ii. zapłaty odsetek od kwoty niewykupionego weksla, liczonych od dnia wymagalności weksla do dnia poprzedzającego jego wykup,
 • w przypadku niewykupienia weksla w terminie, przy jednoczesnym braku środków na rachunku firmy oraz braku dostępnego w odpowiedniej kwocie kredytu w rachunku bieżącym, bank traktuje kwotę niewykupionego weksla jako zadłużenie przeterminowane firmy wobec banku.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01