wymarzone
perspektywy

Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

WYMARZONE PERSPEKTYWY

To indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat w Wariancie Standardowym, lub mają ukończone 70 lat i nie mają skończonych 77 lat Wariancie Senior,
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji.

 

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy?

 • pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz Składkę Jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie Składki Jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 200 zł.,
 • pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz. Bez opłat,
 • niski poziom kosztów obciążających polisę, tylko jedna opłata administracyjna, która wynosi 1,3% w skali roku.  

 

Jak inwestować w ramach ubezpieczenia Wymarzone Perspektywy?

Oferta 23 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.  

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostały przygotowane  4 Portfele Modelowe - strategie inwestycyjne - będące UFK, reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Strategia Zielona (niskie ryzyko). Dla Klientów poszukujących możliwości gromadzenia bieżących oszczędności, pozostających dotychczas na lokatach i rachunkach bankowych. W trosce o stabilność wartości inwestowanych środków, strategia oparta jest w głównej mierze na funduszach inwestujących w obligacje korporacyjne, krótko i długoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym fundusz arbitrażowy (mimo niewielkiego ryzyka inwestycyjnego możliwa jest częściowa utrata zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko). Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest o fundusze arbitrażowe, dłużne i pieniężne (maksymalnie 70%), dające perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz fundusze akcyjne i mieszane (maksymalnie 40%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Żółta (średnie ryzyko). Dla Klientów zamierzających zgromadzić kapitał na większe wydatki własne i dla rodziny. Strategia oparta jest o zrównoważony podział pomiędzy fundusze na różne klasy aktywów w taki sposób, aby poprzez szeroką dywersyfikację ograniczyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym, dużym potencjale generowania zysków. Przy stosowaniu strategii możliwe są krótkoterminowe zmiany wartości alokowanych środków (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Czerwona (wysokie ryzyko). Dla Klientów myślących o poprawianiu swojego statusu majątkowego w miarę mijającego czasu i aktywności zawodowej, myślących o zakupach nieruchomości, finansowaniu emerytury lub przyszłości dzieci. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji i oczekiwaną maksymalizację stopy zwrotu, portfel oparty jest na funduszach o najwyższym potencjale zysku przy akceptacji możliwych, nawet znacznych wahań wartości inwestycji (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału). Bez względu na klasę ryzyka wartość jednostek uczestnictwa podlega wahaniom.

 

Dlaczego warto inwestować w ramach ubezpieczenia Wymarzone Perspektywy?
 
 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku śmierci ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie  z tytułu zgonu bez postępowania spadkowego, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
 
Dodatkowe korzyści w wariancie Standardowym :
 • W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, wypłacane jest świadczenie obliczone jako większa z dwóch wartości:  

1. Suma wpłaconych składek (pomniejszona o ewentualne dokonane wypłaty w trakcie umowy), albo

2. 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).

 • W przypadku śmierci z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku, oprócz świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek wypłacana jest dodatkowa kwota.
 • W pierwszym roku kwota wynosi 10 tys. zł i rośnie z roku na rok o kolejne 10 tys. zł - aż do 9. rocznicy Polisy. Wówczas suma wynosi aż 100 tys. zł i jest niezmienna do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
 • Bezpłatny voucher na badania lekarskie (o wartości 750 zł brutto) dla osób, które opłacając Składkę Jednorazową zainwestują min. 100 tys. zł i utrzymają tę kwotę na poziomie równym lub wyższym na koniec każdego z pierwszych 36 miesięcy odpowiedzialności. Możesz go wręczyć bliskiej osobie jako prezent.

Wyżej wskazane korzyści nie są dostępne w wariancie Senior.

 

 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)