Wymarzona Emerytura

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową

Trzy produkty = trzy pakiety korzyści

W ramach Programu Wymarzona Emerytura możemy otworzyć dla Ciebie aż trzy rachunki.

  • Osobisty Rachunek Jednostek Uczestnictwa (dalej "ORJU") (umowa podstawowa)
  • IKE /Indywidualne Konto Emerytalne/ (umowa dodatkowa)
  • IKZE /Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego/ (umowa dodatkowa)


Podstawowe informacje

Forma produktu

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową

Ubezpieczyciel

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ubezpieczający

Klient Raiffeisen Bank Polska S.A., który w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonych 61 lat

Możliwość wpłat dodatkowych

TAK

Minimalna wysokość pierwszej składki

25 000 zł

Maksymalna wysokość składek, jakie mogą być wpłacone w Programie Wymarzona Emerytura

2 000 000 zł

Ochrona kapitału

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. nie dają żadnej gwarancji zysku ani ochrony kapitału

Zalecany okres inwestycyjny

Minimum 5 lat

Jak to działa?

Wpłacasz pieniądze na jedno konto, a my lokujemy je do limitów ustawowych na IKZE lub IKE albo oba konta jednocześnie tak, aby maksymalnie wykorzystać ulgi podatkowe. Reszta alokowana jest na ORJU.

Możesz wybrać IKE lub IKZE lub oba produkty jednocześnie.

Inwestycja w IKE i IKZE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (19% ). Przy IKZE możesz odliczyć wpłaty od swojej podstawy opodatkowania do wysokości ustawowych limitów, zmniejszając roczny podatek dochodowy.

Twoje pieniądze będą zarządzane przez profesjonalistów z Union Investment TFI. To oni wybierają fundusze inwestycyjne w ramach dostępnych czterech różnych strategii inwestycyjnych - od bezpiecznych do tych bardziej ryzykownych, ale z potencjałem na wysokie zyski. Co ważne, możesz wybrać różne strategie dla IKE, IKZE czy ORJU. Musisz być świadomy, że inwestycje są narażone na ryzyko straty.

Nie musisz martwić się o wpłatę pieniędzy w następnych latach. Możesz przenieść środki z ORJU na IKE lub IKZE tak, aby cały czas pracowały na Twoją emeryturę. Pamiętaj jednak, że na ORJU musi zostać min. 5 000 zł. 

W przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy Twojej rodzinie oprócz środków zgromadzonych na rachunkach dodatkowo: 5% wartości rachunku ORJU, 5% wartości rachunku IKE oraz 5% wartości rachunku IKZE.

Nie musisz też martwić się, że w przypadku Twojej śmierci, pieniądze przepadną. Uposażona osoba będzie mogła je wypłacić lub przenieść na własne IKE lub IKZE.

W co będą inwestowane Twoje pieniądze?

Portfel Bezpieczny - to inwestycja o niskim ryzyku, będąca alternatywą dla rachunku bankowego i depozytów. Ryzyko ewentualnej straty kapitału jest ograniczone do minimum. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje z bardzo ograniczoną częścią akcyjną (do 5%).

Portfel Stabilnego Wzrostu - daje możliwość osiągnięcia zysków większych niż na depozytach, ale nie eliminuje ryzyka straty w trakcie inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje, ale z możliwością inwestycji w część akcyjną (do 40%).

Portfel Zrównoważony - daje możliwość osiągnięcia wysokich zysków przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, w tym fundusze inwestujące w akcje (do 70%).

Portfel Agresywny - daje możliwości osiągnięcia bardzo wysokich zysków, jednak ryzyko związane ze stratą w trakcie trwania inwestycji jest bardzo wysokie. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, głównie w fundusze inwestujące w akcje (nie mniej niż 60%).

Opis polityki inwestycyjnej wraz z ryzykiem związanym z inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe znajdziesz w Regulaminie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Ważne informacje

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Program "Wymarzona Emerytura" jest produktem przygotowanym przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej "UNIQA") w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i oferowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej "Bank").

Program "Wymarzona Emerytura" nie jest lokatą ani depozytem.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy zapoznać się ze szczegółami ubezpieczenia i dokumentacją produktową, tj. ogólnymi warunkami ubezpieczenia, tabelą opłat i limitów, wykazem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, regulaminem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, kartą produktu.

Program "Wymarzona Emerytura" jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez UNIQA nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klientów ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia ubezpieczenia.

Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie opodatkowania Klient powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego.

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient jest zobowiązany do określenia i oceny ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji zawarcia umowy ubezpieczenia, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

 

ZAMÓW