Uniqatowe Strategie

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową.

UNIQAtowe Strategie to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową. To połączenie ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym.

Ty decydujesz, w jakie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe inwestujesz oraz jaką kwotę

wpłacasz. Dodatkowo jesteś objęty ubezpieczeniem na życie, by w razie trudnych sytuacji

życiowych chronić przyszłość najbliższych.

Ubezpieczyciel:  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Okres Odpowiedzialności:  umowa ubezpieczenia zawierana na czas nieokreślony.

Produkt dedykowany jest Klientom, którzy:

  • mają 18 lat, ale jeszcze nie ukończyli 80 roku życia,
  • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz wypłatę środków,
  • pragną zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich w przypadku swojej śmierci,
  • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
  • oczekują oprócz możliwości inwestycji również elementów ochrony na wypadek trudnych sytuacji życiowych (choroba nowotworowa, zawał serca lub udar mózgu, trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
  • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

 

Co wyróżnia UNIQAtowe Strategie?

Dostępność środków. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz. Bez opłat.

Przejrzystość kosztów - tylko jedna opłata za zarządzanie, która wynosi 0,99% rocznie. W ramach tej opłaty pobierane są opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe

Dodatkowa ochrona Twojego życia i zdrowia:

  • w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wskazana przez Ciebie osoba otrzyma  105% wartości środków zgromadzonych na Twoim rachunku
  • zawał serca lub udar mózgu - w przypadku zawału lub udaru ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, jeśli Twoja jednorazowa składka ubezpieczenia wynosi co najmniej 200 000 zł i nie przekroczyłeś 60. roku życia; wysokość wypłaty zależy od długości trwania umowy: 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia;
  • choroba nowotworowa - w przypadku zdiagnozowania nowotworu ubezpieczyciel wypłaci Ci świadczenie, które możesz przeznaczyć na leczenie lub inny cel. Świadczenie wypłacane jest, jeśli nowotwór został zdiagnozowany w trakcie trwania ubezpieczenia oraz nie został przekroczony 55. rok życia dla składek ubezpieczeniowych niższych niż 200 000 zł i 60. rok życia dla pozostałych wartości składek; wysokość świadczenia zależy od długości trwania ubezpieczenia 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia
  • trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli ukończyłeś 55. rok życia dla składek ubezpieczeniowych niższych niż 200 000 zł i 60. rok życia dla pozostałych wysokości składek; wysokość zależy od długości trwania ubezpieczenia: 5000 zł po 1. roku, 10 000 zł po 2. roku, 15 000 zł po 3. roku, a 20 000 zł po 4. roku i w kolejnych latach ubezpieczenia.


Oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą decydować o wyborze funduszy, w które mają być inwestowane wpłacone przez nich pieniądze przygotowane zostały 4 Portfele Modelowe - są to gotowe strategie inwestycyjne inwestujące w fundusze inwestycyjne reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

Portfel Bezpieczny - dla klientów, dla których najważniejsze są bezpieczne inwestycje, będące alternatywą dla rachunku bankowego i depozytów. Ryzyko ewentualnej straty kapitału jest ograniczone do minimum. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje z bardzo ograniczoną częścią akcyjną.

Portfel Stabilnego Wzrostu - dla klientów, którzy oczekują zysków większych niż na depozytach i akceptują niewielkie ryzyko straty w trakcie inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest głównie na funduszach inwestujących w depozyty i obligacje, ale z możliwością inwestycji w część akcyjną.

Portfel Zrównoważony - dla klientów, którzy oczekują wysokich zysków i akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, w tym w fundusze inwestujące w akcje, których udział może przekroczyć połowę portfela.

Portfel Agresywny - dla klientów, którzy oczekują bardzo wysokich zysków i akceptują bardzo wysokie ryzyko związane ze stratą w trakcie trwania inwestycji. Strategia inwestycyjna oparta jest na funduszach inwestujących w różne klasy aktywów, głównie w fundusze inwestujące w akcje.

Dlaczego warto inwestować w ramach ubezpieczenia UNIQAtowe Strategie?

W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek  funduszy i konwersje nie są pobierane.

Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.

W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które wyniesie 100,1% wartości rachunku a w przypadku zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wyniesie 105% wartości rachunku.

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.

Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej

Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych