Smartfonowa
Rewolucja

"Smartfonowa Rewolucja" to dwuletni produkt strukturyzowany przygotowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, który umożliwia Klientom udział we wzroście notowań akcji wybranych spółek - producentów smartfonów, nowoczesnych urządzeń przenośnych lub ich komponentów.

Ubezpieczenie zostało przygotowane przez TUnŻ "WARTA" S.A., specjalnie dla Klientów naszego Banku.


Strategia produktu oparta jest na notowaniach 9 spółek związanych z rynkiem nowoczesnej telefonii komórkowej smartfonów: Apple, Samsung, Google, HTC, Sony, Nokia, Cisco, Ericsson i BlackBerry. "Smartfonowa Rewolucja" oferuje możliwość osiągnięcia do 22% zwrotu z kapitału w ciągu dwóch lat, przy realizacji scenariusza opisanego w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.


Dzięki konstrukcji dającej szansę na ponadprzeciętną stopę zwrotu, przy jednoczesnej gwarancji 95% wpłaconego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia, jest to oferta dedykowana dla osób poszukujących bezpiecznych i alternatywnych rozwiązań dla tradycyjnych lokat bankowych. Ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania odpowiedzialności zapewniana przez TUnŻ "WARTA" S.A.

Korzyści:

 • szansa na osiągnięcie do 22% zwrotu z kapitału w ciągu dwóch lat w postaci premii wchodzącej w skład świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia,

 • wysokość premii uzależniona jest od zachowania się koszyka wybranych spółek związanych z produkcją smartfonów, z tym że maksymalny zwrot z kapitału w skali 2 lat nie może być wyższy niż 22%,

 • brak opłaty wstępnej za przystąpienie do ubezpieczenia

 • minimalna składka - tylko 5 000 zł,

 • gwarantowana przez Ubezpieczyciela ochrona kapitału na poziomie 95% wpłaconej składki w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia,

 • efektywna inwestycja oszczędności dzięki zwolnieniu kwoty świadczenia z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej z podatku dochodowego,

 • do przystąpienia do ubezpieczenia nie są wymagane żadne badania medyczne,

 • możliwość wskazania uprawnionych - świadczenie wypłacane osobie uprawnionej w przypadku śmierci Ubezpieczonego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn,

 • świadczenie (do 75% wartości) nie podlega egzekucji komorniczej (o ile egzekucji nie prowadzi się na rzecz Skarbu Państwa lub z tytułu alimentów).

Ryzyka:

 

 • ryzyko rynkowe - ryzyko związane ze zmiennością cen akcji spółek z koszyka, w przypadku spadku wartości wyceny koszyka spółek maksymalny poziom straty wynosi 5% wpłaconych środków,

 • ryzyko wycofania środków przed terminem zakończenia okresu ubezpieczenia i możliwej utraty części wpłaconych środków - w przypadku rezygnacji w okresie ubezpieczenia wartość wykupu równa jest bieżącej wartości składki, pomniejszonej o opłatę za wykup równą 1% bieżącej wartości składki. Szczegóły na temat zasad wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia,

 • ryzyka upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia w/w ryzyka chronione jest 50% wierzytelności do wartości 30 000 euro. 

Ryzyka i zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.
Ubezpieczenie "Smartfonowa Rewolucja" jest produktem przygotowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem, który pełni rolę Ubezpieczającego)  we współpracy z TUnŻ "WARTA" SA (zwanym dalej Ubezpieczycielem) w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, wysokość oraz forma pobierania opłat, ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia produktu "Smartfonowa Rewolucja", dostępnymi w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.
Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ "WARTA" S.A nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bank, który występuje w roli Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia premii. Wypłata co najmniej 95% składki dotyczy wypłaty na koniec  okresu odpowiedzialności. Wcześniejsze wystąpienie z ubezpieczenia związane jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem jej bieżącej wartości  oraz  poniesieniem opłaty za wykup.
Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed przystąpieniem do ubezpieczenia, Klient jest zobowiązany do określenia i oceny ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji przystąpienia do ubezpieczenia, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do przystąpienia do ubezpieczenia oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.
Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klientami ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia ubezpieczenia.
Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego, w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie opodatkowania Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione.
Materiały informacyjne na temat produktu przygotowano zgodnie z zasadami zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich "III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym".