Lokata inwestycyjna
Umocnienie EURPLN

to czteromiesięczna lokata inwestycyjna dająca możliwość osiągnięcia zysku w maksymalnej wysokości 3,25% w skali roku.

Lokata Umocnienie EURPLN 

Lokata trwa 4 miesiące a w przypadku spełnienia założeń inwestycyjnych daje możliwość osiągnięcia zysku w maksymalnej wysokości 3,25% w skali roku.

 

Lokata inwestycyjna  Umocnienie EURPLN   to lokata składająca się z dwóch części:

 • bezpiecznej (będącej odpowiednikiem lokaty bankowej) pozwalającej na zapewnienie 100% gwarancji ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu trwania lokaty,
 • inwestycyjnej, która daje możliwość osiągnięcia oprocentowania w wysokości maksymalnie 3,25% w skali roku uzależnionego od zachowania kursu EUR/PLN ogłaszanego przez serwis Reuters oraz realizacji określonej strategii inwestycyjnej.


W Dniu Zakończenia Lokaty następuje wypłata: 

 • 100 % Kwoty Lokaty,

oraz 

 • gwarantowanych odsetek w wysokości 0,25% w skali roku

oraz

 • potencjalnego Kuponu w wysokości maksymalnie do 3,0% w skali roku (w przypadku spełnienia Warunków).


Lokata oferowana jest w okresie subskrypcji w terminie od 17.08.2017 do 31.08.2017

Start inwestycji: 01.09.2017

Koniec Okresu Umownego Lokaty przypada na dzień 02.01.2018

Minimalna kwota lokaty to 5 000 zł.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami produktu zawartymi w Propozycji zawarcia lokaty inwestycyjnej

Dlaczego warto skorzystać z lokaty inwestycyjnej:

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego,
 • bezpieczeństwo - 100% gwarancji wpłaconego kapitału w dacie zakończenia lokaty,
 • możliwość inwestowania na krótki okres,
 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków.
 

Z Lokatą Inwestycyjną związane są następujące rodzaje ryzyka:

 • ryzyko rynkowe (profil ryzyka uzależniony od warunków konkretnej lokaty oraz przyjętego scenariusza dla instrumentu bazowego na okres trwania lokaty),
 • ryzyko walutowe - polega na wahaniach kursów walutowych, które mogą doprowadzić zarówno do zwiększenia się jak i zmniejszenia stopy zwrotu z inwestycji zależnie od kierunku zmiany stosownie do szczegółowych warunków lokaty. Zmiany kursów walutowych są efektem działań sił popytu i podaży na światowych rynkach finansowych.
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku zerwania lokaty (wynikające z konieczności poniesienia opłaty za zerwanie, której maksymalna stawka określana jest na początku inwestycji, natomiast w trakcie trwania Lokaty opłata liniowo maleje do 0%).


Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat