WYMARZONE PERSPEKTYWY

To indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Okres Odpowiedzialności:  Umowa Ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (trwa do Ostatniego Dnia Okresu Odpowiedzialności tj. do osiągnięcia 80 roku życia.)  

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 70 lat (w wariancie standardowym), bądż 77 lat (w wariancie senior),
 • poszukują elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie, konwersję oraz dokonywania wypłat,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji

Co wyróżnia Wymarzone Perspektywy?

 • Pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz Składkę Jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie Składki Jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 200 zł.
 • Pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz. Bez opłat.
 • Niski poziom kosztów obciążających polisę, tylko jedna . opłata administracyjna, która wynosi 1,3% w skali roku. Brak innych kosztów.

KORZYŚCI


 • W przypadku śmierci z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku, oprócz świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek wypłacana jest dodatkowa kwota.
 • W pierwszym roku kwota wynosi 10 tys. zł i rośnie z roku na rok o kolejne 10 tys. zł - aż do 9. rocznicy Polisy. Wówczas suma wynosi aż 100 tys. zł i jest niezmienna do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej.
 • Bezpłatny voucher na badania lekarskie (o wartości 750 zł brutto) dla osób, które opłacając Składkę Jednorazową zainwestują min. 100 tys. zł i utrzymają tę kwotę na poziomie równym lub wyższym na koniec każdego z pierwszych 36 miesięcy odpowiedzialności. Możesz go wręczyć bliskiej osobie jako prezent.

Oferta 21 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostały przygotowane 4 Portfele Modelowe - strategie inwestycyjne - będące UFK, reprezentujące różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Strategia Zielona (niskie ryzyko). Dla Klientów poszukujących możliwości gromadzenia bieżących oszczędności, pozostających dotychczas na lokatach i rachunkach bankowych. W trosce o stabilność wartości inwestowanych środków, strategia oparta jest w głównej mierze na funduszach inwestujących w obligacje korporacyjne, krótko i długoterminowe papiery dłużne oraz inne instrumenty rynku pieniężnego, w tym fundusz arbitrażowy (mimo niewielkiego ryzyka inwestycyjnego możliwa jest częściowa utrata zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko.) Dla Klientów, którzy zamierzają gromadzić kapitał na bliskie w czasie wydatki. Strategia oparta jest o fundusze arbitrażowe, dłużne i pieniężne (maksymalnie 70%), dające perspektywę stabilnych wyników w okresach giełdowej dekoniunktury oraz fundusze akcyjne i mieszane (maksymalnie 40%), które stwarzają możliwość większych zysków w czasie dobrej sytuacji na giełdach. Z uwagi na udział papierów o wyższym ryzyku, wartość inwestycji może podlegać czasowym wahaniom (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Żółta (średnie ryzyko). Dla Klientów zamierzających zgromadzić kapitał na większe wydatki własne i dla rodziny. Strategia oparta jest o zrównoważony podział pomiędzy fundusze na różne klasy aktywów w taki sposób, aby poprzez szeroką dywersyfikację ograniczyć ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnym, dużym potencjale generowania zysków. Przy stosowaniu strategii możliwe są krótkoterminowe zmiany wartości alokowanych środków (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału).
 • Strategia Czerwona (wysokie ryzyko). Dla Klientów myślących o poprawianiu swojego statusu majątkowego w miarę mijającego czasu i aktywności zawodowej, myślących o zakupach nieruchomości, finansowaniu emerytury lub przyszłości dzieci. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestycji i oczekiwaną maksymalizację stopy zwrotu, portfel oparty jest na funduszach o najwyższym potencjale zysku przy akceptacji możliwych, nawet znacznych wahań wartości inwestycji (możliwa utrata części zainwestowanego kapitału). Bez względu na klasę ryzyka wartość jednostek uczestnictwa podlega wahaniom.

   

  wymarzone perspektywy strategie

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W RAMACH UBEZPIECZENIA WYMARZONE PERSPEKTYWY?


 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabyciejednostek  funduszy i konwersje (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, które będzie nie niższe niż 100% sumy zapłaconej składki podstawowej oraz zapłaconych składek dodatkowych, pomniejszone o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych dyspozycji częściowego wykupu.
 • Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie jest objęte postępowaniem spadkowym, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Ochrona 75% środków z polisy w przypadku roszczeń z egzekucji sądowej.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

PRZYGOTOWALIŚMY JESZCZE WIĘCEJ!


Wymarzone Perspektywy to nie tylko ubezpieczenie związane z inwestowaniem w fundusze, ale przede wszystkim ochrona Twojego życia i zabezpieczenie Twoich bliskich. W przypadku śmierci w trakcie Umowy Ubezpieczenia z innej przyczyny niż Nieszczęśliwy Wypadek, wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe obliczone jako większa z dwóch wartości:

 • Suma wpłaconych składek (pomniejszona o ewentualne dokonane wypłaty w trakcie umowy), albo 2. 100% wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (po uwzględnieniu opłat i podatków od zysków kapitałowych) + 1% z sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty).

OPŁATY


Opłata administracyjna (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku

Opłata za ryzyko zawarta jest w opłacie administracyjnej. Wysokość opłaty za ryzyko jest określona procentowo i kwotowo: część procentowa stanowi procent sumy zapłaconej Składki Jednorazowej oraz zapłaconych Składek Dodatkowych pomniejszonej o sumę wypłaconych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu, za każdy dzień, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa: 0,097% w skali roku oraz część kwotowa: 10,08 zł miesięcznie.

RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ


Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe/Portfele Modelowe wiąże się w szczególności z:

 • ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub wartości Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/ Portfeli Modelowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 • ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego,
 • ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności kontrahenta do obsługi zadłużenia, w tym do realizacji zobowiązań z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym,
 • ryzykiem płynności, w związku z trudnościami z dokonaniem transakcji na rynku, w sytuacji niskich obrotów na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, uniemożliwiający dokonanie zakupu lub sprzedaży pakietu papierów wartościowych czy innych aktywów finansowych w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę. Sytuacja niskiej płynności poszczególnych aktywów wchodzących w skład Portfela Modelowego może negatywnie wpływać na ich ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego lub Certyfikatów Inwestycyjnych,
 • ryzykiem walutowym związanym z tym, że aktywa danego Funduszu Inwestycyjnego wyrażone są w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/danego Portfela Modelowego, ryzykiem podatkowym, przez które rozumie się zmianę obowiązujących przepisów prawa, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Ubezpieczyciela kwot na poczet zobowiązań podatkowych, które to pobranie wpłynie na Wartość Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub wypłacanych z Umowy Ubezpieczenia świadczeń,
 • ryzykiem nie osiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy/Portfel Modelowy, w związku z nie osiągnięciem celu przez dany Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego/Portfela Modelowego lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty Inwestycyjne stanowią aktywa Portfela Modelowego,
 • ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych lub Certyfikatów Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 • ryzykiem związanym z wyceną niektórych aktywów wchodzących w skład Funduszy Inwestycyjnych lub Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które z uwagi na brak aktywnego rynku nie są wyceniane według wartości rynkowej, ale według wartości godziwej wyliczanej w oparciu o przyjęty przez zarządzającego danym Funduszem Inwestycyjnym lub Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym model wyceny, co wiąże się z ryzykiem przyjęcia nieprawidłowych założeń modelu oraz błędnych lub niekompletnych danych,
 • ryzykiem związanym z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową - realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym. Informacja o występowaniu tego ryzyka zawarta jest w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • ryzykiem upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka, chronione jest 50% wierzytelności do wartości nie większej niż 30 000 euro.

test

test
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01