Ubezpieczenie na życie

oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska. SA

Ubezpieczenie na życie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Raiffeisen Bank Polska. SA

Ubezpieczenie ma charakter ochronny.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę kredytu hipotecznego i która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia i po zawarciu umowy ubezpieczenia. 


Korzyści:

 • zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku zajścia następujących zdarzeń: śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku  albo trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
 • zapewnienie spokoju bliskim i zabezpieczenie swojej rodziny przed koniecznością dokonywania dalszej spłaty kredytu w przypadku zaistnienia zdarzeń objętych ochroną
 • wypłata świadczenia pokrywa kwotę zadłużenia wynikającą z harmonogramu spłat na dzień zajścia zdarzenia.
 • przyjazny sposób zakupu - formalności załatwiane w oddziale banku przy okazji zawierania umowy kredytu
 • ubezpieczenie także dla osób posiadających już kredyt hipoteczny w Raiffeisen Bank Polska S.A.
 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Zgon ubezpieczonego; 
 • W zależności od sytuacji ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami OWU:
  • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego); albo
  • trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego).

Suma ubezpieczenia:

 • Suma ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustalana jest jako:
  • kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
  • wraz z umową kredytu lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed wypłatą ostatniej transzy kredytu; albo
 • kwota salda zadłużenia wynikająca z umowy kredytu obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.
 • Maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 000 PLN.


Składka ubezpieczeniowa:

 • Sładka płatna jest przez ubezpieczającego z częstotliwością miesięczną
 • Wysokość składki w pierwszym okresie ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • Wysokość składki w kolejnych rocznych okresach ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
  • w przypadku aktualizacji sumy ubezpieczenia: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu aktualizacji sumy ubezpieczenia ustalony w oparciu o wysokość salda zadłużenia na 60 dni przed dniem aktualizacji.

Jeżeli dzień aktualizacji sumy ubezpieczenia wypada w dzień wolny od pracy, to wysokość salda wyliczana jest według stanu z ostatniego dnia roboczego wypadającego przed dniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)