Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 

  • zgon Ubezpieczonego;
  • zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku 
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Karta Produktu:

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia można podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Indywidualnego Ubezpieczenia oraz Kartą Produktu, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu

Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w dniu złożenia Wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18 lat oraz w ostatnim dniu trwania Umowy kredytu nie ukończy 70. roku życia; 

Składka:

Składka naliczana za miesięczne Okresy ubezpieczenia w oparciu o wysokość kwoty udzielonego Kredytu w ramach Umowy kredytu. 

Pierwsza Składka płatna jest przy płatności najbliższej raty Kredytu. 

Składka ubezpieczeniowa liczona według wzoru: Wysokość Składki= 0,075% x wysokość udzielonego kredytu przypadającego na danego Ubezpieczającego z uwzględnieniem Udziału w Sumie ubezpieczenia pomiędzy liczbą Kredytobiorców, którzy zawarli Umowy Ubezpieczenia w ramach jednej Umowy kredytu. 

Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie do wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenia oświadczenia w tym zakresie Ubezpieczycielowi.

Umowa Ubezpieczenia zostaje rozwiązana z ostatnim dniem miesiąca, za który opłacono Składkę ubezpieczeniową.

 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)