R-Lokata
na nowe środki

Jeśli dysponujesz wolnymi środkami lub chciałbyś przenieść do Raiffeisen Polbank środki, które gromadzisz w innym miejscu, to "R-Lokata na nowe środki" jest produktem właśnie dla Ciebie. R-Lokata to gwarancja atrakcyjnego oprocentowania- nawet 2,20% w skali roku oraz bezpieczeństwo depozytu bankowego. Nowe środki przynoszą profity!

Lokata terminowa nieodnawialna na nowe środki, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku lub przez Wideo Doradcę (w ramach Oferty Specjalnej)

OPROCENTOWANIE LOKATY w PLN:

na 3 miesiące:

  • 2,20% w skali roku 

KWOTA LOKATY:

  • od 3 000 do 500 000 PLN


WALUTA :

  • PLN

Lokata terminowa nieodnawialna na nowe środki, o którą umowa zawierana jest w oddziale Banku lub poprzez Wideo Doradcę (w ramach Oferty specjalnej). Nowe środki są rozumiane, jako nadwyżka ponad łączne saldo środków Klienta złożone na indywidualnych i wspólnych: rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, w tym rachunkach a'vista, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, lokat inwestycyjnych prowadzonych przez Bank, na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę R-Lokaty na nowe środki.

 

Aktualne saldo na rachunkach prowadzonych w walutach obcych oblicza się w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący w dniu zawarcia umowy R- Lokaty na nowe środki. Klient może otworzyć dowolną liczbę "R-Lokat na nowe środki" w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że łączna kwota "R-Lokat na nowe środki" (otwartych w danym miesiącu kalendarzowym) nie może przekroczyć odpowiednio: 500 000 PLN.

 

Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu, na jaki została założona powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu, na jaki lokata terminowa została założona).

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat