Wsparcie dla kredytobiorców

Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązania kredytowego, masz możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Przesłanki ubiegania  się o restrukturyzację to m.in.:

 • utrata zatrudnienia
 • obniżenie miesięcznych dochodów
 • wystąpienie nagłych zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązania


Możesz zawnioskować m.in. o

 • czasowe obniżenie miesięcznej raty kredytu
 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału udzielonego kredytu
 • kapitalizację zaległości
 • wydłużenie okresu kredytowania


Jak złożyć wniosek o restrukturyzację?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku - Pamiętaj! wniosek może być podpisany przez jednego z kredytobiorców jednakże na wniosku należy wskazać dane wszystkich kredytobiorców
 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami dochodowymi złóż w Oddziale Banku
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z propozycją rozwiązań restrukturyzacyjnych
 • jednocześnie zastrzegamy, iż restrukturyzacja zadłużenia uzależniona jest od pozytywnej decyzji Banku, która podejmowana jest po dokonaniu analizy  złożonego wniosku i przeprowadzeniu analizy finansowej


Uwaga: Bank nie pobiera opłat za złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia, jego rozpatrzenie oraz sporządzenie aneksu.


O szczegóły możesz zapytać w Oddziale Banku.

Ustawa pomocowa

O udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (zarówno złotówkowy jak i walutowy) na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą ubiegać się osoby, które:

 • W dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego, lub
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,

b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.*

Główne założenia wsparcia dla kredytobiorców:

 • Okres pomocy: 18 miesięcy
 • Wysokość wsparcia: max 1500 PLN
 • Zwrot wsparcia: spłata następuje po 2 latach od uruchomienia ostatniej transzy wsparcia przez okres 8 lat tylko w ratach kapitałowych 
 • Oprocentowanie: wsparcie dla kredytobiorców nie jest oprocentowane
 • Termin składania wniosków : do 31.12.2018 r.


Szczegółowe informacje na temat wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudniej sytuacji finansowej można uzyskać w oddziałach Banku.

*Szczegółowe zasady udzielenia wsparcia znajdują się w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925 z późn. zm.)

Dodatkowe wsparcie dla osób posiadających kredyty walutowe we franku szwajcarskim - SPRAWDŹ

 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat