Potencjał Surowców

2 - letnie ubezpieczenie na życie i dożycie oparte o koszyk 4 surowców. Maksymalny możliwy zwrot z kapitału to 40%.

Potencjał Surowców, to 2 letnie ubezpieczenie na życie i dożycie ze składką jednorazową, przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Instrumentem bazowym, na którego wycenie oparta jest PREMIA, jest koszyk4 surowców. Surowce należą do aktywów, które najwięcej zyskują w końcowej fazie cyklu gospodarczego. Wraz z przyśpieszeniem tempa wzrostu gospodarczego nadwyżki zapasów surowców spadają co przekłada się na wzrosty ich cen. Obecnie gospodarka światowa znajduje się w umiarkowanej fazie ekspansji gospodarczej i oczekuje na poprawę sytuacji gospodarczej. Dlatego produkt oparty o koszyk surowców jest ciekawą propozycją pozwalającą na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Koszyk surowców cechuje wysoki potencjał wzrostu, co wynika m.in. z:
- stałego zapotrzebowania ze strony rynków wschodzących,
- ograniczonych zasobów oraz rosnących kosztów wydobycia,
- wzrostu zainteresowania rynkiem surowców jako formą inwestycji chroniącą przed inflacją.

Wysokość Premii uzależniona będzie od wartości cen czterech surowców wchodzących w skład koszyka, tj. ropy WTI, srebra, niklu oraz soi. Wartość stopy zwrotu z koszyka na koniec trwania Okresu odpowiedzialności liczona będzie jako średnia stopa zwrotu wszystkich surowców z koszyka z uwzględnieniem następujących zasad.

Jeżeli cena zamknięcia danego surowca:
- nie przekroczy bariery ustalonej na poziomie 140% swojej wartości
początkowej w żadnym dniu trwania ubezpieczenia, do wyliczenia stopy
zwrotu danego surowca brana jest pod uwagę jego realna stopa zwrotu;
- przekroczy barierę ustaloną na poziomie 140% swojej wartości początkowej w dowolnym dniu trwania ubezpieczenia, do wyliczenia stopy
zwrotu danego surowca brana jest pod uwagę stała wartość na poziomie 10%;
- spadnie poniżej wartości początkowej, do wyliczenia stopy zwrotu danego surowca będą brane pod uwagę realne spadki, nie więcej jednak niż -15%.

Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5% wpłaconej Składki. Premia będąca sumą zwrotu z koszyka oraz kuponu doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej Składki. W przypadku gdy stopa zwrotu z koszyka liczona z uwzględnieniem powyższych zasad jest ujemna, wypłacane jest 95% Składki.

Korzyści:
- ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez TU na Życie WARTA S.A. na wypadek zgonu Ubezpieczonego,
- maksymalny możliwy zwrot z kapitału to 40% w horyzoncie inwestycji, tj. 2 lat, w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego i dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej,
- brak opłaty wstępnej za nabycie produktu,
- minimalna składka - 5 000 zł,
- gwarantowana ochrona kapitału na poziomie 95% wpłaconej składki pod warunkiem utrzymania inwestycji do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej,
- do przystąpienia do ubezpieczenia nie są wymagane żadne badania medyczne,
- w przypadku zgonu Ubezpieczonego, świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi w skład spadku, skutkiem czego następuje szybkie przekazanie pieniędzy osobom wskazanym przez Ubezpieczonego.

Wybrany koszyk surowców:
Ropa WTI (Kod Bloomberg CL1 Comdty), Srebro (Kod Bloomberg SLVRLN Index), Nikiel (Kod Bloomberg LONIDY Comdty), Soja (Kod Bloomberg S 1 Comdty)

Ryzyka:
- w przypadku realizacji pesymistycznego scenariusza zwrot 95% zainwestowanych środków,
- Ryzyko rynkowe ? ryzyko związane ze zmiennością cen surowców z koszyka ? w przypadku zwrotu z koszyka spółek niższego od zera, poziom straty wynosi 5% zainwestowanej Składki, pod warunkiem niewycofania środków przed terminem zakończenia okresu ubezpieczenia.
- Ryzyko utraty części zainwestowanych środków w przypadku  rezygnacji:
a) koszt rezygnacji z przystąpienia do umowy ubezpieczenia po zakończeniu okresu subskrypcji, ale przed początkiem
okresu odpowiedzialności (od 30.08.2014 do 7.09.2014) wynosi 1% Bieżącej wartości Składki;
b) w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (od 8.09.2014 do 5.09.2016) klient otrzymuje: Wartość wykupu = Bieżąca wartość Składki ? opłata za wykup, gdzie: Opłata za wykup = 1% Bieżącej wartości Składki. Bieżąca wartość składki dla 100 zł składki prezentowana jest na stronie internetowej www.warta.pl. Szczegóły na temat zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia, dostępnych
w placówkach Raiffeisen Bank Polska S.A. i na stronie www.raiffeisenpolbank.com

- Ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela ? zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia w/w ryzyka chronione jest 50% wierzytelności, jednak nie więcej niż 30 000 euro.

Ubezpieczenie ?Potencjał Surowców" jest produktem ubezpieczeniowym przygotowanym przez TUnŻ ?WARTA" S.A. (zwanym dalej Ubezpieczycielem) i dostępnym w placówkach Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwanym dalej Bankiem, który pełni rolę Ubezpieczającego) w formie prawnej grupowego ubezpieczenia na życie.
Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, kosztami i ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.; subskrypcja: Potencjał Surowców, dostępnymi w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Scenariusze zawarte w niniejszym materiale, będące symulacją przyszłych wyników, nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników z przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Inwestycje w ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, który występuje w roli Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela. Bank oraz Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia premii. Ochrona wpłaconej składki dotyczy wypłaty na koniec okresu odpowiedzialności tj. 5.09.2016 r. Wcześniejsze wystąpienie z ubezpieczenia związane jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem jej bieżącej wartości oraz poniesieniem opłaty za wykup. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ ?WARTA" SA nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2012.361 z późn. zm.) albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U.2011.74.397 z późn. zm). Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, w związku z art. 831 § 3 ustawy kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.poz. 121). Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem każdej transakcji Inwestor jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Inwestora ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia ubezpieczenia. Bank oraz Ubezpieczyciel nie świadczą usług doradztwa podatkowego, w celu uzyskania szczegółowych informacji o sposobie opodatkowania Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku jest zabronione). Zakup produktu powiązany jest z ryzykiem niewypłacalności Ubezpieczyciela. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w umowach ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej. (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jednolity Dz.U.2013.392 z póź. zm.). Niniejszy materiał został przygotowany zgodnie z zasadami zatwierdzonej przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń ?III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym".
 

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)