Program Systematycznego
Inwestowania
"Małe Wielkie Oszczędności"

Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" to produkt skierowany dla osób, które poszukują produktu inwestycyjnego dającego atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji przy akceptacji pewnego poziomu ryzyka.

Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" to produkt inwestycyjny oparty na Subfunduszach Raiffeisen SFIO Parasolowy.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  • Minimalna zadeklarowana wpłata do Programu wynosi 200 zł. Każda wpłata musi spełniać minimalną określoną wysokość ale może być też większa.
  • Minimalny okres oszczędzania w Programie wynosi 7 lat. Nie ma górnej granicy okresu oszczędzania.


Zalety Programu Systematycznego Inwestowania "Małe, Wielkie Oszczędności":

  • Brak konieczności dokonywania wpłat w okresach miesięcznych.
  • Brak konieczności osiągania zakładanych wysokości wpłat w latach kalendarzowych.
  • Brak opłat za zerwanie lub niedotrzymanie warunków Programu .


Portfel Subfunduszy

W ramach Programu dostępne są 4 Portfele Subfunduszy:

  • Bezpieczny,
  • Stabilny,
  • Zrównoważony
  • Agresywny.

 

 
 

       

      

Skład Portfeli został ustalony tak, aby alokacja Subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy była optymalna w każdym momencie rynkowym.
Wybrany Portfel powinien być dostosowany do okresu oszczędzania oraz poziomu indywidualnej akceptacji ryzyka.

Opłaty

Uczestnictwo w Programie Systematycznego Inwestowania wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty początkowej. Jej wysokość uzależniona jest od wybranego Portfela Subfunduszy oraz wysokości zadeklarowanej wpłaty (szczegóły są podane w Regulaminie Programu). Od kolejnych wpłat trafiających na rejestr nie są pobierane opłat.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za zarządzanie. W przypadku Raiffeisen SFIO Aktywnych Strategii Dłużnych, Globalnych Możliwości oraz Aktywnego Inwestowania opłata za zarządzanie składa się również z części zmiennej uzależnionej od wyniku Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące opłat zamieszczone są w Tabeli opłat oraz w Regulaminie Programu .

Rachunek nabyć

- Rachunek Nabyć do 8 sierpnia 2017: 18 1750 0009 0000 0000 2600 3725,

- Rachunek Nabyć od 9 sierpnia 2017: 62 1050 0086 1000 0090 3129 4862

Niniejszy materiał został przygotowany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej również ?Bank"), który na podstawie odrębnej umowy pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Organem Raiffeisen SFIO Parasolowy (?Fundusz") jest ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (?ALTUS TFI S.A." lub ?Towarzystwo"). ALTUS TFI S.A. jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne (Prospekty) dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Oferując jednostki uczestnictwa Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.
Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A..
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz Umową dotyczącą korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych i wymaganymi prawem informacjami zawartymi w Prospekcie, dostępnym w dostępnym w oddziałach Banku na stronie Banku oraz na stronie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa określa Tabela opłat oraz Regulamin Programu Systematycznego Inwestowania ?Małe, Wielkie Oszczędności", dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)