Produkt strukturyzowany

Medycyna Przyszłości V

Produkt w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany przez TUnŻ WARTA S.A i oferowany przez Raiffeisen Polbank.

 • Strategia oparta na notowaniach koszyka 6 akcji z branży medycznej.
 • 2-letnia umowa pozwalająca na udział we wzrostach notowań giełdowych spółek z koszyka.
 • 95% ochrona zainwestowanego kapitału wbudowana w strategię funduszu pod warunkiem utrzymania inwestycji do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej 
 • Inwestycja już od 5000 PLN  dla osób poszukujących produktów z wyższym potencjałem zwrotu niż z tradycyjnych lokat bankowych - maksymalnie do 18% zysku w ciągu 2 lat.

Spółki wybrane do koszyka posiadają silne i rozpoznawalne marki na rynku medycznym i farmaceutycznym, które produkują leki ale także specjalistyczne sprzęty wykorzystywane w branży medycznej. Są to firmy innowacyjne, posiadające wiele patentów oraz prowadzące wiele badań nad nowymi lekami: 

 • Novartis – światowy lider w dziedzinie ochrony zdrowia
 • Astra Zeneca – globalna firma biofarmaceutyczna
 • Roche – lider wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia
 • AbbVie – producent leków głównie do leczenia chronicznych schorzeń autoimmunologicznych takich jak np. HIV
 • Gilead – spółka zajmuje się głownie odkrywaniem, rozwojem oraz komercjalizacją nowoczesnych farmaceutyków
 • Bayer – międzynarodowa firma działająca w sektorze ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysokospecjalistycznych materiałów.

Produkt oferowany jest w okresie subskrypcji w terminie 03.08.2015 r. - 31.08.2015 r.

Początek okresu odpowiedzialności: 07.09.2015 r.

Koniec okresu odpowiedzialności: 06.09.2017 r.

Branża medyczna i farmaceutyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się. Jest to przede wszystkim efekt rosnącego popytu na opiekę medyczną i nowe, innowacyjne formy leczenia ze strony starzejącego się społeczeństwa.

W odniesieniu  do  środków  przeznaczonych na ubezpieczenie strukturyzowane zastosowanie mają następujące rodzaje ryzyk:

Informacje o głównych ryzykach:

Ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa UFK w związku z:

 • ryzykiem rynkowym, czyli zmianą sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych oraz stóp procentowych przekładającą się na zmienność cen akcji i wyceny aktywów UFK:
  • w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co może skutkować niższą niż początkowa wartością jednostki uczestnictwa i w konsekwencji stratą zrealizowaną przez Ubezpieczającego w przypadku wcześniejszego wykupu,
  • na koniec okresu ubezpieczenia, w przypadku gdy stopa zwrotu z koszyka będzie niższa od wartości początkowej, co powoduje poziom straty 5% wpłaconej składki,
 • ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji, zarówno w trakcie, jak i na koniec okresu ubezpieczenia:
  • w związku z możliwością lokowania całości środków mających zapewnić ochronę 95% zainwestowanego kapitału w instrumenty emitowane przez jeden podmiot o niskim ratingu kredytowym lub nieposiadający ratingu kredytowego, co może skutkować utratą całości lub znaczącej części zainwestowanej składki w przypadku niewypłacalności emitenta lub banku, w którym ulokowano tę część aktywów UFK,
  • w przypadku niewypłacalności kontrahenta wystawiającego opcję (instrument pochodny mający na celu osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości koszyka spółek, zgodnie z OWU), wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu bazowego, co może skutkować utratą części zainwestowanej składki lub nieosiągnięciem celu inwestycyjnego UFK, jednak w tym przypadku Ubezpieczający nie traci ochrony 95% wpłaconej składki na koniec okresu trwania ubezpieczenia (2 lata).

W przypadku wcześniejszego wykupu bieżąca wartość jednostek uczestnictwa UFK należących do Ubezpieczającego dodatkowo jest pomniejszana o opłatę transakcyjną za wykup w wysokości 1% wpłaconej składki.

Ryzyko ograniczonego dostępu do środków w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Ubezpieczyciela, np. wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu finansowego, pogorszenia warunków płynnościowych instrumentu bazowego w stopniu uniemożliwiającym zabezpieczenie zawartych przez Ubezpieczyciela transakcji związanych z tym instrumentem bazowym. Ryzyko jest również związane z dokonywaniem umorzeń jednostek funduszu dwa razy w miesiącu, co wpływa na termin wypłaty środków z UFK.

Ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela – zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka ochronie podlega 50% wierzytelności, jednak nie więcej niż 30 000 euro (równowartość w PLN).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. 

Medycyna Przyszłości V jest produktem  ubezpieczeniowym przygotowanym przez TUnŻ "WARTA" S.A. zwanym dalej Ubezpieczycielem i oferowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, kosztami i ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) dostępnymi w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.

Inwestycje w ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela. Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia zysku. Ochrona 95% kapitału dotyczy wypłaty na koniec okresu umowy, tj. 6.09.2017 r., pod warunkiem osiągnięcia przez fundusz zakładanego celu inwestycyjnego określonego w Warunkach Finansowych Ubezpieczania. Wcześniejsza rezygnacja z umowy związana jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem wartości jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz poniesieniem opłaty za wykup.

Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego. Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ "WARTA" S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.2012.361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.2014.851 z późn. zm.). Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.112 z późn. zm.).

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem każdej transakcji Inwestor (Ubezpieczający) jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)