Produkt strukturyzowany

Luksusowe Marki II

Produkt w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany przez TUnŻ WARTA S.A i oferowany przez Raiffeisen Polbank.

 • 2-letnia inwestycja już od 5 000 zł kierowana do osób poszukujących produktów z wyższym potencjałem zwrotu niż  tradycyjne lokaty bankowe i  jednocześnie  akceptujących wyższe ryzyko - stopa zwrotu z produktu uzależniona od wyników koszyka spółek produkujących dobra luksusowe  (Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia zysku) 
 • Alternatywna forma inwestycji dla osób ceniących bezpieczeństwo inwestycji - inwestycja w fundusz, którego celem jest ochrona 95% zainwestowanego kapitału  pod warunkiem utrzymania inwestycji do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (2 lata) oraz uwzględnienia ryzyk związanych z produktem (opisane poniżej)
 • Inwestycja z ochroną ubezpieczeniową - indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) przygotowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. 


Produkt oferowany jest w okresie subskrypcji w terminie 02.07.2015 r. - 31.07.2015 r.

Początek okresu odpowiedzialności: 07.08.2015 r.

Koniec okresu odpowiedzialności: 07.08.2017 r.

Spółki wybrane do koszyka  są znane na całym świecie jako marki produkujące dobra luksusowe i działające w różnych branżach (odzieżowej, motoryzacyjnej, jubilerskiej oraz alkoholowej). Są to:

 • Louis Vuitton Moet Hennesy - jeden z największych producentów produktów markowych, właściciel ponad 60 różnych marek np. Zenith, Givenchy, Kenzo, Sephora;
 • Kering - francuski holding, właściciel takich marek, jak Gucci, Conforama;
 • Daimler AG - producent samochodów osobowych, właściciel m.in. marki Mercedes i Maybach;
 • Tiffany & CO - amerykańska firma zajmująca się sprzedażą biżuterii i srebrnych zastaw stołowych;
 • Hugo Boss - największa niemiecka firma produkująca odzież i perfumy;
 • Burberry Group - ekskluzywny, brytyjski dom mody założony w 1856 r., sprzedający odzież, perfumy i akcesoria.

W roku 2014 światowy rynek dóbr luksusowych osiągnął wartość 865 mld euro, co oznaczało 7% wzrostu w stosunku do roku 2013. Wartość sprzedaży luksusowych dóbr codziennego użytku rośnie nieprzerwanie od 20 lat i w tym czasie zwiększyła się aż 3-krotnie. Dodatkowo rynek ten, jak również wybrane spółki z koszyka, charakteryzował się wysoką stabilnością i odpornością na występujące w analizowanym czasie okresy gorszej koniunktury. Za dalszym rozwojem tego rynku przemawia stabilizacja popytu ze strony Stanów Zjednoczonych i bogacące się społeczeństwo Chin.

Przy obecnym niskim oprocentowaniu depozytów bankowych, produkt Luksusowe Marki stanowi atrakcyjną alternatywę dla osób, które oczekują zwrotu na poziomie wyższym niż z lokat przy jednoczesnym bezpieczeństwie zainwestowanego kapitału na poziomie 95%.

W odniesieniu  do  środków  przeznaczonych na ubezpieczenie strukturyzowane zastosowanie mają następujące rodzaje ryzyk:

Ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa UFK w związku z:

 • ryzykiem rynkowym, czyli zmianą sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych oraz stóp procentowych przekładającą się na zmienność cen akcji i wyceny aktywów UFK:
  • w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, co może skutkować niższą niż początkowa wartością jednostki uczestnictwa i w konsekwencji stratą zrealizowaną przez Ubezpieczającego w przypadku wcześniejszego wykupu;
  • na koniec okresu ubezpieczenia, w przypadku gdy stopa zwrotu z koszyka będzie niższa od jego wartości początkowej, co może powodować poziom straty 5% wpłaconej składki;
 • ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych, będących przedmiotem inwestycji, zarówno w trakcie, jak i na koniec okresu ubezpieczenia:
  • w związku z możliwością lokowania całości środków mających zapewnić ochronę 95% zainwestowanego kapitału w instrumenty emitowane przez jeden podmiot o niskim ratingu kredytowym lub nieposiadający ratingu kredytowego, co może skutkować utratą całości lub znaczącej części zainwestowanej składki w przypadku niewypłacalności emitenta lub banku, w którym ulokowano tę część aktywów UFK;
  • w przypadku niewypłacalności kontrahenta wystawiającego opcję (instrument pochodny mający na celu osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości koszyka spółek, zgodnie z OWU), wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu bazowego, co może skutkować utratą części zainwestowanej składki lub nieosiągnięciem celu inwestycyjnego UFK, jednak w tym przypadku Ubezpieczający nie traci ochrony 95% wpłaconej składki na koniec okresu trwania ubezpieczenia (2 lata).

W przypadku wcześniejszego wykupu bieżąca wartość jednostek uczestnictwa UFK należących do Ubezpieczającego dodatkowo jest pomniejszana o opłatę transakcyjną za wykup w wysokości 1% wpłaconej składki. 

Ryzyko ograniczonego dostępu do środków w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Ubezpieczyciela, np. wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu finansowego, pogorszenia warunków płynnościowych instrumentu bazowego w stopniu uniemożliwiającym zabezpieczanie zawartych przez Ubezpieczyciela transakcji związanych z tym instrumentem bazowym. 

Ryzyko jest również związane z dokonywaniem umorzeń jednostek funduszu dwa razy w miesiącu, co wpływa na termin wypłaty środków z UFK.

Ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka ochronie podlega 50% wierzytelności, jednak nie więcej niż 30 000 euro (równowartość w PLN).

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. 

Luksusowe Marki II jest produktem ubezpieczeniowym przygotowanym przez TUnŻ "WARTA" S.A. zwanym dalej Ubezpieczycielem i oferowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (pośrednik) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, kosztami i ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) dostępnymi w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. 

Inwestycje w ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela. Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia zysku.  Ochrona 95% kapitału dotyczy wypłaty na koniec okresu umowy, tj. 6.07.2017 r., pod warunkiem osiągnięcia przez fundusz zakładanego celu inwestycyjnego, określonego w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia. Wcześniejsza rezygnacja z umowy związana jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem wartości jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz poniesieniem opłaty za wykup. 

Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko ubezpieczającego. Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 95% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ "WARTA" S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.2012.361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.2014.851 z późn. zm.). Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.112 z późn. zm.). 

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank przed zawarciem każdej transakcji Inwestor (Ubezpieczający) jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. 

Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Inwestora ubezpieczeniami o charakterze inwestycyjnym, nie udziela porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia umowy ubezpieczenia.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)