Asy Wydobycia

Produkt w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany przez TUnŻ WARTA S.A i oferowany przez Raiffeisen Polbank.

Produkt strukturyzowany  "Asy Wydobycia"

Produkt w formie indywidualnego ubezpieczenia na życiez ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany przez TUnŻ WARTA S.A i oferowany przez Raiffeisen Polbank.

 • Inwestycja już od 5000 PLN  dla osób poszukujących produktów z wyższym potencjałem zwrotu niż z tradycyjnych lokat bankowych
 • 3-letnia umowa pozwalająca na udział we wzrostach notowań giełdowych 6 wyselekcjonowanych spółek zajmujących się wydobyciem surowców w tym m.in. miedzi, węgla, srebra, złota, żelaza
 • 100% ochrona wartości początkowej wartości jednostek uczestnictwa funduszu wbudowana w strategię funduszu pod warunkiem utrzymania inwestycji do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej


Produkt oferowany jest w okresie subskrypcji w terminie 05.10.2016 r.- 31.10.2016 r.

Początek okresu odpowiedzialności: 08.11.2016 r.

Koniec okresu odpowiedzialności: 06.11.2019 r.

 

SPÓŁKI Z BRANŻY WYDOBYWCZEJ

Spółki wchodzące w skład koszyka to: KGHM Polska Miedź S.A., Rio Tinto Plc, Anglo

American Plc, BHP Billiton Plc, Newmont Mining Corp, Freeport-McMoRan.


Trwające od początku 2016 roku odbicie cen surowców przełożyło się  na gwałtowny wzrost wycen większości spółek surowcowych. Po niemal 5 latach bessy ceny większości surowców zaczęły  systematycznie rosnąć. Okazało się, że wcześniejsze ciecia mocy wytwórczych oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych doprowadziły do zbyt dużego spadku podaży w stosunku do globalnego popytu. Jednocześnie silne ograniczenie kosztów po stronie producentów sprawiło, że wzrost cen surowców (i tym samym przychodów firm) doprowadził do skokowej poprawy nastrojów inwestorów w stosunku do firm wydobywczych (przede wszystkim zmalały obawy o możliwości spłaty gigantycznego zadłużenia tych przedsiębiorstw).

Zakładając utrzymanie dotychczasowych tendencji tj. silnej kontroli kosztów działalności oraz pozostawaniu cen surowców w trendzie wzrostowym można oczekiwać, że akcje globalnych producentów surowców pozostaną w trendzie wzrostowym.  Warto podkreślić, że zachodzące procesy rynkowe premiują największych producentów, którzy byli wystarczająco silni, aby przetrwać okres dekoniunktury (dysponują potencjałem do ograniczania kosztów funkcjonowania), a jednocześnie posiadają zdywersyfikowana źródła przychodów obejmujących produkcję różnych grup surowców.  Wybrane spółki międzynarodowe charakteryzuje odpowiednie doświadczenie oraz kapitały, aby właściwie reagować na zmieniającą się sytuacje na globalnych rynkach surowców.


DLACZEGO ASY WYDOBYCIA?

 • Maksymalny zwrot z funduszu, uzależniony jest od poziomu Bariery, która została określona jako przedział zamknięty 150-160%(ostateczna wartość Bariery zostanie podana po zakończeniu subskrypcji). Potencjalny zysk podlega opodatkowaniu.Zysk nie jest gwarantowany.
 • Ograniczone ryzyko - inwestycja w fundusz, którego celem jest ochrona 100% początkowej wartości j.u. oraz wypracowanie zysku na koniec okresu ubezpieczenia.
 • Dostęp do międzynarodowych rynków jużod 5 000 zł(wpłata jednorazowa na okres 3 lat).
 • Przejrzyste opłaty - opłata wstępna 1% (pobierana poprzez umorzenie j.u.); 0 zł opłaty za wcześniejsząrezygnację; opłata za obsługęi za zarządzanie1,77% w skali roku (w tym opłata za ryzyko ubezpieczeniowe 0,032% w skali roku).
 • Korzyści wynikające z formy polisy nażycie:
  • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci przez cały okres umowy,
  • w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie wypłacane jest wskazanej osobie uprawnionej bez postępowania spadkowego oraz podatku od spadków i darowizn.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRODUKTEM:

W odniesieniu  do  środków  przeznaczonych na ubezpieczenie strukturyzowane zastosowanie mają następujące rodzaje ryzyk:

Ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconej składki w wyniku spadku wartości jednostek uczestnictwa UFK w związku z:

 • ryzykiem rynkowym - zmianą sytuacji na rynkach akcji i instrumentów dłużnych oraz stóp procentowych, przekładającą się na zmienność kursów akcji i wyceny aktywów UFK:
  • w trakcie trwania okresu ubezpieczenia mogącą skutkować niższą niż początkowa wartością jednostki uczestnictwa i w konsekwencji stratą zrealizowaną przez Ubezpieczającego w przypadku wcześniejszego wykupu,
 • ryzykiem kredytowym kontrahentów i emitentów instrumentów finansowych, będących przedmiotem inwestycji, zarówno w trakcie jak i na koniec okresu ubezpieczenia:
  • w związku z możliwością lokowania całości środków mających zapewnić ochronę 100% zainwestowanej składki w instrumenty emitowane przez jeden podmiot o niskim ratingu kredytowym lub nieposiadający ratingu kredytowego, co może skutkować utratą całości lub znaczącej części zainwestowanej składki w przypadku niewypłacalności emitenta lub banku, w którym ulokowano tę część aktywów UFK,
  • w przypadku niewypłacalności kontrahenta wystawiającego opcję (instrument pochodny mający na celu osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości koszyka spółek, zgodnie z OWU), wycofania lub istotnej zmiany zasad ustalania wartości instrumentu bazowego, mogącej skutkować utratą części zainwestowanej składki lub nieosiągnięcie celu inwestycyjnego UFK, jednak w tym przypadku Ubezpieczający nie traci ochrony 100% wpłaconej składki na koniec okresu trwania ubezpieczenia (3 lata).

Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związane z dokonywaniem umorzeń jednostek funduszu cztery razy w miesiącu, co wpływa na termin wypłaty środków.

Ryzyko upadłości bądź niewypłacalności Ubezpieczyciela - zgodnie z zapisami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na wypadek wystąpienia ww. ryzyka ochronie podlega 50% wierzytelności, jednak nie więcej niż 30 000 euro (równowartość w PLN).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Bank dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

ASY WYDOBYCIA jest produktem ubezpieczeniowym przygotowanym przez TUnŻ "WARTA" S.A. zwane dalej Ubezpieczycielem i oferowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) w formie prawnej indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy się zapoznać ze szczegółami ubezpieczenia, takimi jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunkami wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, kosztami i ograniczeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Warunkach Finansowych Ubezpieczenia (WFU) dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.

Inwestycje w ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Ubezpieczyciela. Bank ani Ubezpieczyciel nie gwarantują osiągnięcia zysku. Ochrona 100% wartości początkowej jednostki uczestnictwa funduszu dotyczy wypłaty na koniec okresu umowy, tj. 06.11.2019 r., pod warunkiem osiągnięcia przez fundusz zakładanego celu inwestycyjnego określonego w Warunkach Finansowych Ubezpieczania. Wcześniejsza rezygnacja z umowy związana jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem wartości jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Działalność lokacyjna w ramach funduszu prowadzona jest na rachunek i ryzyko Ubezpieczającego.

Fundusz w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży do skonstruowania portfela inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie celu inwestycyjnego, jakim jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki uczestnictwa funduszu oraz osiągnięcie stopy zwrotu uzależnionej od zmian wartości instrumentu bazowego określonego w WFU w Parametrach subskrypcji. Cel inwestycyjny funduszu został określony w WFU. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez TUnŻ "WARTA" S.A. nastąpi zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U.2012.361 z późn. zm.) albo Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.2014.851 z późn. zm.). Świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z art. 831 § 3 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2014.112 z późn. zm.).

Niezależnie od informacji przekazanych przez Bank, przed zawarciem każdej transakcji Inwestor (Ubezpieczający) jest zobowiązany do określenia i oceny jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności do charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora.