Sektor publiczny

Raiffeisen Polbank świadczy usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. W sektorze publicznym bank oferuje głównie faktoring samorządowy i finansowanie potrzeb inwestycyjnych

Charakterystyka

Faktoring samorządowy to faktoring pełny (bez regresu) skierowany do dostawców towarów i usług działających na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) i Skarbu Państwa. W łatwy i szybki sposób umożliwia uzyskiwanie środków pieniężnych pod wierzytelności, których dłużnikami są wymienione podmioty.


Wypłata środków następuje w ciągu 48 godz. od złożenia do banku faktur (w przypadku podpisanej umowy faktoringowej) w wysokości:

 • do 80% wartości faktury brutto w przypadku robót budowlanych 
 • do 100% wartości faktury brutto w przypadku pozostałych kontraktów

Korzyści

Korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa

 • bank przejmuje ryzyko wypłacalności jednostek samorządu terytorialnego 
 • bank ocenia ryzyko dłużnika
 • nie ma zastosowania regres do klienta (faktoring pełny)
 • faktoringowi podlegają faktury z terminem płatności od 7 dni do 5 lat
 • szybka procedura (sprawny proces i minimum dokumentów).

 
Korzyści dla faktoranta

 • szybka procedura (sprawny proces i minimum dokumentów)
 • szybkie źródło finansowania bez konieczności badania sytuacji ekonomiczno ? finansowej 
 • skup faktur z terminem płatności od 7 do 5 lat
 • brak obciążenia dla limitu kredytowego przedsiębiorstwa
 • odciążenie przedsiębiorstwa z ryzyka związanego z trudnościami w terminowym odzyskaniu długu
 • przekazanie zarządzania należnościami w ręce profesjonalistów

Finansowanie potrzeb inwestycyjnych

Przedmiotem finansowania poprzez wykup wierzytelności są inwestycje przewidziane do realizacji w budżecie jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, które nie wymagają startowania w przetargach publicznych.
 
Maksymalny okres finansowania inwestycji wynosi do 15 lat. Stroną umowy wykupu wierzytelności jest bank i wykonawca.


Korzyści dla Klienta

 • brak obowiązku ustanawiania zabezpieczeń
 • brak regresu 
 • bieżące finansowanie należności z tytułu zrealizowanych inwestycji
 • zmiana struktury bilansu poprzez zdyskontowanie przyszłych strumieni pieniężnych 
 • przekazanie zarządzania należnościami w ręce profesjonalistów

Sprawdź również