Zarządzanie ryzykiem
stóp procentowych

Aktywna współpraca ze Specjalistą Produktowym / Dealerem pozwala Klientowi skutecznie zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Ryzyko to dotyczy zarówno kosztów finansowania, jak również przychodów z inwestycji w różne instrumenty finansowe.

Charakterystyka

Ograniczanie ryzyka stopy procentowej jest świadomym zarządzaniem aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie. Długoterminowe kredyty bądź inwestycje są szczególnie narażone na wahania stóp procentowych, co może wpłynąć na końcowy rezultat przedsięwzięcia. Raiffeisen Polbank oferuje szereg instrumentów służących minimalizacji wpływu wahań rynkowych związanych ze wzrostem lub spadkiem rynkowych stóp procentowych na działalność biznesową przedsiębiorstwa:

  • Transakcja zamiany stóp procentowych (IRS)
  • Transakcja zamiany - Swap Opcyjny - strategia CAP dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany - Swap Opcyjny - strategia FLOOR dla posiadacza aktywów opartych na stopie procentową
  • Transakcja zamiany - Swap Opcyjny - strategia COLLAR dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany - Strategia Range Accrual Swap dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany - Strategia Trigger Swap dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany - Strategia Callable Swap dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany - Strategia Knock-in Swap dla Kredytobiorcy
  • Transakcja zamiany kwot bazowych i stóp procentowych (CCIRS)

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG. , BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG

WAŻNE: Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

MiFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo na stronie Serwis Korporacyjny / MiFiD

Sprawdź również