Rachunek Escrow

Rachunek Escrow jest odrębnym rachunkiem bankowym, na którym blokowane są środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji. W Raiffeisen Polbank oferowane są dwa rodzaje rachunków typu escrow: rachunek powierniczy i rachunek zastrzeżony.

Charakterystyka

Rachunek Escrow jest odrębnym rachunkiem bankowym, na którym blokowane są środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji. Dysponowanie tymi środkami uzależnione jest od spełnienia warunków zawartych w umowie rachunku Escrow. Umowa zawierana jest pomiędzy bankiem i stronami transakcji. Bank w umowie zobowiązuje się do rozliczenia transakcji wyłącznie w formie i na warunkach uzgodnionych wcześniej z Klientami.

Rachunek Escrow jest produktem niestandardowym - ostateczny kształt umowy zależy bezpośrednio od wymagań Klientów i warunków przeprowadzanej przez Klientów transakcji.

Negocjowanie umowy oraz jej sporządzenie stanowią kluczowy czynnik powodzenia operacji. Kolejne etapy transakcji polagają na wykonaniu klauzul zawartych w umowie rachunku.

Po spełnieniu warunków umowy środki mogą być wypłacane przez bank jednorazowo lub w częściach. Umowa zazwyczaj jest zawierana na czas określony, którego długość uzależniona jest od terminu finalizacji transakcji, na potrzeby której jest otwierany rachunek.

Rachunek może być prowadzony w PLN i w walutach obcych, także na rzecz podmiotu zagranicznego. Beneficjentami środków mogą być podmioty krajowe i zagraniczne.

Korzyści

  • elastyczność - możliwość negocjowania indywidualnych warunków umowy rachunku
  • bezpieczeństwo - rozliczenie transakcji przeprowadzane jest na podstawie wcześniej ustalonych zasad
  • funkcjonalność - możliwość zastosowania przy wszelkiego rodzaju przepływach
  • ochrona - chroni interesy stron uczestniczących w transakcji
  • współpraca i kooperacja - umowa rachunku powstaje w wyniku dialogu pomiędzy stronami transakcji i z uwzględnieniem interesu stron.

Rodzaje rachunków Escrow

Raiffeisen Polbank oferuje dwa rodzaje rachunków typu Escrow: rachunek powierniczy i rachunek zastrzeżony.

 Rachunek powierniczy ma w stosunku do rachunku zastrzeżonego następujące zalety:

  • w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu
  • w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości
  • w przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku.

Sprawdź również