Przelew
euroregulowany

Przelew euroregulowany w Raiffeisen Polbank umożliwia wykonie szybkiego i taniego przelewu zagranicznego. Realizowany jest do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Korzyści

 • Atrakcyjne opłaty za płatność
 • Prosta realizacja
 • Dodatkowe korzyści dla przelewów wysyłanych do wybranych banków w ramach grupy Raiffeisen - Intra Group Payments (patrz w Intra Group Payments)

 

Charakterstyka

Przelew walutowy SEPA - polecenie przelewu w walucie EUR do państw które przyjęły zasady dotyczące Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) tj. do państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii), Szwajcarii, Monako, San Marino , spełniający następujące warunki: 

 • numery rachunków zleceniodawcy i odbiorcy w standardzie IBAN,
 • koszty przelewu SHA - koszty Raiffeisen Bank Polska S.A
 • ponosi Klient, a banku zagranicznego beneficjent polecenia przelewu, standardowa
 • jednodniowa data waluty,
 • prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta polecenia przelewu), 
 • brak wskazanego banku pośredniczącego lub specyficznych warunków realizacji przelewu
 • opcja kosztowa SHA (opłaty RBPL ponosi Klient, a banku Kontrahenta - Kontrahent),

 • w przypadku przelewu walutowego SEPA Klient i Kontrahent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy

 • możliwość skrócenia daty waluty za pomocą opcji dodatkowej SEPA Ekspres

 • w przypadku przelewu euroregulowanego zleceniodawca i beneficjent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy.

 

Opcje

Opcją dodatkową dla przelewu walutowego SEPA jest opcja Ekspres, która pozwala na skrócenie daty waluty z D+1 na D+0. Funkcja jest dostępna w systemie R-Online Biznes

 

Sposoby realizacji

Przelew walutowy SEPA może być zlecony za pomocą

 • bankowości internetowej R-Online Biznes ? system sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA poprzez formatkę Przelew walutowy, (formaty importu PLA, xml )
 • bankowości elektronicznej MultiCash  - system główny banku sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA (  formaty importu PLA, xml),

 • komunikaty SWIFT w ramach usługi "Zarządzanie rachunkiem z zagranicy" -system główny banku sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA

 • komunikaty SWIFT w ramach modelu SCORE - system główny banku sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA

Intra Group Payments

Przelew euroregulowany wysyłany w ramach wybranych banków grupy Raiffeisen (Intra Group Payments) jest objęty korzystnymi warunkami realizacji:
 

 •  w wybranych bankach grupy Raiffeisen nadawca płaci 80% stawki standardowej za realizowany przelew
 • data waluty przelewu euroregulowanego zostaje automatycznie skrócona z jednodniowej (D+1) do zerowej (D+0), co w praktyce oznacza, że beneficjent może otrzymać przelew na rachunek w ciągu kliku minut
 • możliwość realizacji płatności do 16 banków grupy
 • bank sam identyfikuje płatność IGP, obniża opłaty oraz zmienia datę waluty.

Informacje dodatkowe

BIC - Bankowy Kod Identyfikacyjny jest identyfikatorem banku zawierającym osiem lub jedenaście znaków, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kod BIC musi posiadać:

 • banki obecne na obszarze stosowania SEPA,
 • każdy bank, który przystępuje do rozliczeń w ramach systemu TARGET2,
 • każdy bank, który w obrocie międzynarodowym (nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzysta z usług SWIFT.

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.

 
Kod BIC Raiffeisen Bank Polska S.A. - RCBWPLPW                 
 
Kod SWIFT  - patrz BIC
 
Data waluty - dzień, w którym dochodzi do wpływu lub wypływu środków z rachunku.
 
SEPA - Jednolity Obszar Płatności w Euro.  SEPA wyznacza  standardy techniczne dla polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czy też obsługi kart płatniczych a także wpływa na zwiększenie wydajności przetwarzania płatności trans granicznych.
 
Standard IBAN -  (skrót od International Bank Account Number) Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.  IBAN służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. Każdy bank strefy euro oraz bank prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN. Ten obowiązek dotyczy także banków prowadzących działalność na terenie Polski. Standard IBAN jest stosowany również do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż Euro.
 
W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).
NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

Sprawdź również