Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jest efektywnym, tanim i szybkim narzędziem służącym do zarządzania spływem należności od stałych kontrahentów. Polecenie zapłaty zwalnia płatników z konieczności monitorowania terminów zapłaty.

Korzyści

Korzyści dla Wierzyciela:

 • należności spływają od dłużników w zaplanowanym terminie
 • wierzyciel otrzymuje informację o przyczynie braku realizacji zlecenia
 • kontrola i monitoring procesu spływu należności
 • istnieje możliwość pełnej automatyzacji rozrachunków
 • poprawa płynności finansowej

 

Korzyści dla Płatników

 • istnieje możliwość odwołania transakcji bez podania przyczyny
 • realizacja zobowiązań odbywa się terminowo i automatycznie 
 • usługa zwalnia z obowiązku pilnowania terminów płatności
 • nie ma ryzyka karnych odsetek
 • proste i szybkie uruchomienie usługi.

    

Charakterysytyka

Polecenie zapłaty to efektywna, tania i szybka forma pobierania należności od stałych kontrahentów. Rozwiązanie jest także korzystne dla płatników, ponieważ zwalnia ich z konieczności czuwania nad terminami zapłaty.
 
Inicjatorem rozliczenia w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel. Zleca on swojemu bankowi pobranie z rachunku dłużnika odpowiedniej kwoty.
 
Aby rozpocząć rozliczenia w formie polecenia zapłaty dłużnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na tę formę zapłaty, podpisując druk 'Zgoda na obciążanie rachunku bankowego w drodze Polecenia Zapłaty' dostępny w zakładce Dokumenty.
 
Wierzyciele mogą skorzystać z dwóch rozwiązań:
 

 • standardowe pojedyncze polecenie zapłaty 
 • MassDirectDebit (masowe polecenie zapłaty)


Uruchomienie usługi

Dla Dłużnika :

 • rachunek w Raiffeisen Polbank
 • złożenie w oddziale banku formularza zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty 


Dla Wierzyciela:

 • rachunek w Raiffeisen Polbank
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes
 • podpisanie Umowy o usługę polecenia zapłaty 
 • uzyskanie od płatników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty

Sprawdź również