KREDYT Z BEZPŁATNĄ
GWARANCJĄ
W RAMACH FG POIG

Nowy kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub nowy kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Uwaga: Bezpłatne Gwarancje w ramach FG POIG dostępne są tylko do 31.12.2016

W ramach limitu FG POIG - UWAGA: tylko do 31 grudnia 2016, oferujemy BEZPŁATNE Gwarancje spłaty kredytu  dla Przedsiębiorców Innowacyjnych. 

Gwarancje w ramach FG POIG przyznawane na równie prostych zasadach, jak w programie gwarancji de minimis. 

 

By móc z nich skorzystać Kredytobiorca musi być Przedsiębiorcą Innowacyjnym, czyli spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) zgłosić do ochrony lub posiadać prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji, 

2) być zlokalizowanym i prowadzić działalność w parku technologicznym,

3) uzyskać i prawidłowo wykorzystać wsparcie  typu venture capital lub od "anioła biznesu" lub zrealizować projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,

4) w ciągu ostatnich 3 lat otrzymać i prawidłowo wykorzystać grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji,

5) środki z kredytu zamierzać przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu,  usługi  lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty  o 30%  (na podstawie załączonego biznes planu),

6) w co najmniej jednym  roku z trzech ostatnich lat przeznaczyć na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,

7) w ciągu ostatnich 3 lat zanotować wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.

     

Korzyści dla Klienta

 

  • Gwarancja de minimis jako zabezpieczenie kredytu, brak konieczności obciążania własnego majątku
  • Brak kosztów zabezpieczenia 
  • Dostępność finansowania dla przedsiębiorców nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu
  • Oszczędność czasu - cała procedura ma miejsce bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu
  • Przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków sprawozdawczych z tytułu objęcia kredytu gwarancją de minimis.

 

Gwarancją w ramach  FG POIG może być objęty nowy kredyt obrotowy w formie kredytu nieodnawialnego fixed term  lub kredytu rewolwingowego lub kredytu w rachunku bieżącym lub nowy kredyt inwestycyjny w formie kredytu nieodnawialnego fixed term, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej kredytobiorcy. 

 

Przedsiębiorca innowacyjny korzystający z gwarancji w ramach FG POIG nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769). Uruchomienie kredytu lub transzy kredytu będzie następowało  na podstawie przekazywanych do Banku Kredytującego dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających, że cała kwota kredytu zostanie wykorzystana zgodnie z celem (nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym).                                

 

                      Kredyt de Minimis z gwarancją BGK

Sprawdź również