Kredyt de Minimis
zabezpieczony
gwarancją BGK

Kredyt zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego oferowany jest małym i średnim firmom oraz mikroprzedsiębiorcom i przeznaczony jest na cele finansowania bieżącej działalności. Kredyt ten może przybierać formę kredytu w rachunku bieżącym, kredytu rewolwingowego lub kredytu fixed term.

Charakterystyka produktu

 

 • Gwarancją de minimis może być objęty kredyt dla firm z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej Rozporządzenie nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26-06-2014 r.)
 • Kredyt zabezpieczony gwarancją może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, na cele rozwojowe lub na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Kredyt może być udzielony tylko w PLN
 • Gwarancja de minimis jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy, dla kredytów inwestycyjnych maksymalnie na okres 99 miesięcy
 • Gwarancja de minimis zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 3,5 mln PLN
 • Opłata prowizyjna wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym
 • Produkt skierowany jest do Klientów, którzy posiadają zdolność kredytową
 • Gwarancja de minimis jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.


Kredyt de Minimis z gwarancją BGK

Korzyści dla Klienta

 

 • Gwarancja de minimis jako zabezpieczenie kredytu, brak konieczności obciążania własnego majątku
 • Niski koszt zabezpieczenia, tylko jedna opłata w postaci rocznej prowizji
 • Dostępność finansowania dla przedsiębiorców nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu
 • Oszczędność czasu – cała procedura ma miejsce bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu
 • Przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków sprawozdawczych z tytułu objęcia kredytu gwarancją de minimis.

Sprawdź również