Zarządzanie saldami

To grupa produktów wspomagających zarządzanie i kontrolę przepływów na wielu subkontach.

Charakterystyka

Zarządzanie saldami to grupa produktów wspomagających zarządzanie i kontrolę przepływów na wielu subkontach. Klient zyskuje skonsolidowany obraz dziennych obrotów firmy oraz może optymalizować koszty i przychody odsetkowe poprzez koncentrację sald na jednym rachunku.

Bank oferuje następujące narzędzia do scentralizowanego zarządzania przepływami na subkontach:

  • transfer nadwyżki - umożliwiający automatyczny transfer nadwyżki z subkonta ponad ustaloną przez Klienta kwotę, na rachunek główny usługi. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla rachunków służących do przyjmowania wpłat i z przeważającą ilością transakcji przychodzących
  • uzupełnianie niedoborów - umożliwia automatyczne uzupełnianie środków na subkontach do wysokości kwoty określonej przez Klienta, ze środków znajdujących się na rachunku wskazanym. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla rachunków służących do wydatków (z większą ilością transakcji obciążających)
  • zerowanie sald - usługa umożliwiająca zerowanie salda rachunku, szczególnie przydatna w przypadkach rozliczania wpływów i wypływów na rachunku przypisanym do określonej lokalizacji (oddziału lub przedstawicielstwa firmy). Bank każdorazowo uzupełni środki z rachunku głównego lub przeleje nadwyżkę środków (ponad 0) na rachunek główny.

Automatyczna konsolidacja może być wykonywana przez bank:

  • na zakończenie każdego dnia roboczego (Zarządzanie saldami na koniec dnia),
  • o każdej pełnej godzinie pomiędzy 10-18 (Zarządzanie saldami podczas dnia).

Sprawdź również