Subfundusz Aktywnych
Strategii Dłużnych

Oferta dla osób oczekujących wyższych zysków niż na obligacjach skarbowych. Subfundusz w ramach Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Polityka inwestycyjna

Łączny udział instrumentów płynnych (skarbowych, nieskarbowych oraz depozytów) może wynieść od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Nie więcej niż 5 % aktywów netto mogą stanowić obligacje nie skarbowe jednego emitenta spełniające kryteria płynnych obligacji nieskarbowych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których wartość może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Wskaźnik zysku do ryzyka

 

Typ

Subfunduszu

dłużny polski uniwersalny

Zarządzający

ALTUS TFI S.A.

Horyzont inwestycyjny

Minimum 1 rok

Benchmark

Brak

Opłata manipulacyjna (jednostki uczestnictwa kategorii A)

Nabycie (wartość maksymalna określona przez statut): 2,50%

Faktycznie pobierana- 1%

Wynagrodzenie za zarządzanie (jednostki uczestnictwa kategorii A)

Wynagrodzenie stałe, wartość maksymalna określona przez statut (w skali roku)-  2,00%

Wynagrodzenie zmienne, wartość maksymalna określona przez statut (w skali roku)

20% stopy zwrotu ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego o składzie WIBOR 12M + 2,0%

Faktycznie pobierane wynagrodzenie stałe - 1,5%

Faktycznie pobierane wynagrodzenie zmienne - 20% stopy zwrotu ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego o składzie WIBOR 12M + 2,0%

Minimalna wpłata

Pierwsza i następna: 100 zł

Rachunek nabyć: 35 1050 0086 1000 0090 3088 1255

Data rozpoczęcia działalności

09.07.2014

Bank Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A.

Agent Transferowy

ProService Finteco Sp. z o.o.

Niniejszy materiał został przygotowany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej również "Bank"), który na podstawie odrębnej umowy pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa subfunduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Organem Raiffeisen SFIO Parasolowy ("Fundusz") jest ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A." lub "Towarzystwo"). ALTUS TFI S.A. jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe informacje na temat jednostek uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne (Prospekty) dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Oferując  jednostki uczestnictwa Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.
Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz Umową dotyczącą  korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych i wymaganymi prawem informacjami zawartymi w Prospekcie, dostępnym w dostępnym w oddziałach Banku na stronie Banku oraz na stronie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem  w jednostki uczestnictwa określa Tabela opłat, dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie, innych niż Rzeczypospolita Polska.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością.
W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Raiffeisen Bank Polska S.A.  i/lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami.
Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW Adres: ul. Piękna 20; 00-549 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 585 20 00; Fax: (+48 22) 585 25 85