Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, który jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji.

Korzyści

 • wyższa rentowność z inwestycji niż na depozytach
 • wysoka płynność na rynku wtórnym
 • bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa inwestycji
 • możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie w transakcjach kredytowych
 • dostęp do inwestycji na bardzo krótkie terminy dzięki transakcjom Repo i Sell/Buy Back

 

Charakterystyka

Obligacje skarbowe emitowane są w postaci:

 •  dyskontowej
 • z oprocentowanie płatnym w postaci kuponu
 • mogą być nabywane zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym
 • instrument ten służy do lokowania nadwyżek finansowych w średnim i długim horyzoncie czasowym
 • instrument wykorzystywany przy transakcjach REPO i Sell/Buy Back
 • obligacje skarbowe mogą stanowić zabezpieczenie kredytów lub innych zobowiązań.

 

Ryzyka

potencjalne ryzyko inwestycji, powiązane ze zdolnością regulowania zobowiązań przez Emitenta, czyli Skarb Państwa

 • ryzyko stopy procentowej - związane ze zmiennością na rynkach finansowych,  przejawiające się w zmianach ceny pieniądza) wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej
 • ryzyko płynności - ceny papierów wartościowych mogą podlegać wahaniom w zależności od kształtowania się relacji podaży do popytu

Warunki zawarcia transakcji

 • Podpisanie "Umowy prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowego przez Raiffeisen Bank Polska S.A". niezbędne do otwarcia rachunku powierniczego w Zespole Usług Powierniczych
 • Zaakceptowanie "Regulaminu prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowego przez Raiffeisen Bank Polska S.A"
 • Zawarcie "Umowy o telefoniczne przyjmowanie dyspozycji i udzielanie Informacji o rachunku papierów wartościowych i rachunku bankowym" umożliwiającej potwierdzanie transakcji w Zespole Usług Powierniczych
 • Podpisanie umowy określającej zasady zawierania transakcji Repo oraz Sell/Buy Back


Zasady opodatkowania

 • Osoby fizyczne:

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota faktycznie otrzymanych odsetek i/lub dyskonto rozumiane jako różnica pomiędzy ceną wykupu a ceną nabycia (bez względu na to, czy dane papiery wartościowe zostały nabyte na rynku pierwotnym od Emitenta, czy na rynku wtórnym).

W przypadku odpłatnego zbycia Obligacji Skarbowych dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nabycia pomniejszona o koszty przeprowadzenia transakcji.
 

 • Osoby prawne

Otrzymane odsetki podlegają opodatkowaniu w momencie ich faktycznego uzyskania. W przypadku odpłatnego zbycia Obligacji Skarbowych lub ich wykupu przez Emitenta, dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między ceną uzyskaną ze zbycia Obligacji Skarbowych/kwotą uzyskaną z tytułu wykupu Obligacji przez Emitenta a ceną nabycia tych Obligacji, pomniejszoną o koszty przeprowadzenia transakcji.

Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w Obligacje Skarbowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

W przypadku nierezydentów poboru podatku dokonuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Zyski z inwestycji w instrumenty finansowe podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w związku z czym podejmując decyzję inwestycyjną, Inwestor w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania dochodów powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

 Raiffeisen Bank Polska S.A. oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

 Zestawienia zawarte w niniejszym materiale będące symulacją przyszłych wyników nie stanowią gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do symulacji wyników w przeszłości. Scenariusze symulacji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta. Symulacja jest oparta na wynikach brutto, w związku z czym, w celu obliczenia rzeczywistego wyniku należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

 Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego Kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu.

 Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne należy zapoznać się z Regulaminem, Umową dotyczącą danego produktu/usługi oraz wymaganymi prawem informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub memorandum informacyjnym dostępnym w placówkach Banku, bądź na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej podmiotu, którego produkty lub usługi są oferowane za pośrednictwem Banku.

 Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A. jest zabronione.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Polbank stosuje krajowe przepisy implementujące tzw. Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje dostępne są w materiałach informacyjnych dostępnych w zakładce MiFID.

Sprawdź również